Videnbank

Videnbank

Folkeskolen og skoleudvikling. Artikler, videoer og forskning om skoleudviklings-området er samlet og kategoriseret her. Udviklings forløb er at finde på forsiden, under 'Forløb' og 'Kategorier'.

Bevægelse i undervisningen

Rapporten har til hensigt at inspirere kommuner, institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initiativer, der fremmer bevægelse og fysisk aktivitet i børn og unges hverdag med henblik på at fremme det gode læringsrum.

Inklusion

Publikationen er et bearbejdet uddrag af publikationen ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen”, der blev afsluttet I december 2012. Formålet med dette uddrag er at præsentere den viden, vi nu har om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskole...

Vurdering for læring

VFL er en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven sådan at: læreren kan justere egen undervisning, og eleverne kan justere egen læringsstrategi mhp. at lære mest og bedst muligt.

Forsøg med Læring i Bevægelse

”Forsøg med Læring i Bevægelse” er et resultat af et forskningssamarbejde mellem forskere fra Centre of Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus...

Learning Museum Genbesøgt

Learning Museum er et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst i Roskilde og Skoletjenesten på Sjælland. Målet med Learning Museum-modellen er at optimere grundskolernes brug af museerne ved at udvikle de lærerstuderendes kompetencer i retning af at kunne udvikle læremidler til brug på museerne.

Coding Class

Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen.

Digitale kompetencer

It i danske skoler i et internationalt perspektiv The International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS 2013) er en international undersøgelse gennemført af den internationale forskningssammenslutning IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ICILS undersøger...

Digitale læringsressourcer

Et omdrejningspunkt for at udvikle digital kompetence (digital literacy) er, at elever anvender en bred vifte af digitale teknologier som en del af deres undervisning. Denne rapport afdækker, hvordan digitale teknologier indgår som læringsressourcer i den danske folkeskoles ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdo...

På vej mod en digital folkeskole

De overordnede digitale målsætninger for folkeskolen kan ses udlagt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der tegner et billede af en folkeskole, hvor it og digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmå...

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud. Formålet med projektet har været at bringe praksis og forskning sammen for at undersøge, hvordan digitale redskaber påvirker den pædagogiske praksis, hvordan man kan indkredse pædagogiske metoder og principper, der understøtter børns digitale kom...
På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer ikke alene, for de undersøger og udvikler...
Nymarkskolens toårige projekt med udvikling af skolens indergård udfolder alle mulighederne for samarbejde mellem ungdomsuddannelse og folkeskole med elev til elev-inspiration, åben skole og...
Lisbjergskolen har med Det Kreative Speciale skabt en form, hvor eleverne lærer at omsætte deres forståelse af verden til æstetiske formudtryk, hvor eleverne fagligt og kreativt tænker innovativt,...
Lydsystem skaber muligheder for at alle elever og lærere oplever læringsmiljøer, hvor der er gode rammer for læring, trivsel, udvikling og dannelse.
Brede Børnefællesskaber (BB) er Søndervangskolens bud på øget inklusion, hvor afsættet er, at klassen udgør det stærke fællesskab, der giver plads til børnenes diversitet og mangfoldighed. BB er et...
I Balsmoseskolens skolehaver på Grantoftegaard omsættes store verdensmål til praksisnære erfaringer. I skolehaverne tilbydes eleverne et autentisk læringsmiljø, som åbner op for et væld af...
Projektet "Dygtige elever" handler om at gøre alle elever så dygtige som muligt. Det handler om at udfordre og inkludere alle elever og motivere og give styrket læringslyst
På Vestervangskolen er der fokus på samarbejde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre, hvor forældreinddragelsen øges.
I projektet, der løber over et helt skoleår, er skolens to 8.-klasser slået sammen, og i tre meget forskellige forløb deles klasserne i tre hold efter tre meget forskellige kriterier ud fra...
På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer ikke alene, for de undersøger og udvikler...
I en verden med store udfordringer for kloden og dens beboere, er der behov for nye tilgange til at arbejde med sunde, bæredygtige, fundamentalt gode og langsigtede løsninger på komplekse problemer....
Igennem et to årigt projekt har vi samarbejdet med skolens miljøråd, LOMA og Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier. Vi har etableret et biotop med tilhørende krydderi-og frugthave og bi-hotel som...
Ølgod Skole har ønsket at styrke skole-hjem samarbejdet kvalitativt, sådan at forældrene kommer tættere på elevernes læring, og eleverne bliver mere inddraget og i højere grad aktive deltagere i...
Sådan forbedrer Borbjerg Skole elevernes indlæring og trivsel gennem motoriktræning.
Projekt 'Harmoniorkester' vil i samarbejde med Sønderborg Musikskole give flere elever der normalt ikke søger musikken mulighed for at lære at spille et instrument. Og genetablere et skoleorkester på...
SKÆRMREGLER: På Stjærskolen har elever, lærere og forældre udarbejdet et sæt skærmregler med henblik på at øge elevernes digitale dannelse og modvirke forstyrrelser fra digitale devices i...
På Sophienborgskolen i Hillerød hjælper eleverne hinanden med at lære at læse. Elever fra skolens 6. klasse har meldt sig frivilligt til at læse med udvalgte elever fra 1.-3. klasse efter skoletid....
Torsdag er lig med fagdag på Boesagerskolen. Alle fag er velkomne og kun fantasien sætter grænser for undervisningens indhold og organisering. Skolen er blevet mere åben og kreativiteten blomstrer....
På Bohrskolen er skoledagen meget mere end traditionel undervisning. Her er fællesskabet og rummeligheden nemlig i centrum, når eleverne på tværs af klasser og skel leger i Cirkus Bohr. Cirkus...
Tre skoler i Vesthimmerland Kommune samt en friskole har indgået et samarbejde med Erhvervs skolerne, Vesthimmerland Gymnasium og Ungdomsskolen om at udbyde andre valgfag til eleverne på tværs af...
På Svend Gønge Skolen bliver der afholdt forældreworkshop, hvor skolens forældre har mulighed for at få viden om forskellige emner indenfor undervisningen og indlæring i forhold til at understøtte...
Projektet går ud på at gøre overgangen fra Børnehave til SFO og skole så tryg og gnidningsløs for børnene som muligt. Det er målet, at alle børnene har en fælles referenceramme og kunnen ved...
Fælles projekt mellem 10 skoler i Holstebro kommune om at skabe bedre trivsel for elever gennem et styrket relations arbejde. MÅL: Alle børn skal være en del af et eller flere positive fællesskaber...
Elever lærer matematik og faget uddannelse og job i virkelighedsnære miljøer. Virksomhederne og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen i et unikt samarbejde, der via autentiske læringsmiljøer viser,...
På Kulsbjerg Skole arbejder eleverne i grupper stående ved whiteboardtavler og løser undervisningens opgaver ved dem. Det har betydet, at eleverne arbejder mere med faget, at eleverne har mere sprog...
Ahmed Shalaby fyrer op for musikken to gange om uge i 15 minutter og byder hele Svartingedal Skole op til dans.
Lisbjergskolen har med Det Kreative Speciale skabt en form, hvor eleverne lærer at omsætte deres forståelse af verden til æstetiske formudtryk, hvor eleverne fagligt og kreativt tænker innovativt,...
PAF, Power, Attitude, Fokus – alle har ret til en god skolegang. Et fællesprojekt med fokus på fællesskab, trivsel, positiv mindset, og udvikling for elever, personaler og forældre. Systemisk...
DM i skoleudvikling er startet igen, og I kan nu tilmelde jeres skole, hvis I synes, jeres skole fortjener et ekstra skulderklap for et godt udviklingsforløb
Lagoniskolen i Vojens vinder DM i skoleudvikling for projekt om bevægelse, mindfulness og udvikling af elevernes karakterstyrker.

Sider