It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive

Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet

Denne rapport indeholder resultaterne af en kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet, som Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group (herefter RMC-ICG) fra ultimo novem-ber 2013 til ultimo januar 2014 har gennemført for Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI-C – Styrelsen for it og læring og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kortlægningen udspringer af Regeringen, KL og Danske Regioners fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-20. Den har til formål at afdække faglige, pædagogiske og ressourcemæssige potenti-aler ved anvendelse af digitale læringsredskaber, digitale dialogværktøjer og digitale dokumenta-tions- og planlægningsværktøjer på dagtilbudsområdet.

Dagtilbuddenes anvendelse af digitale redskaber er kortlagt gennem en survey blandt 600 ledere af dag-tilbud (svarprocent på 63,2 pct.), casebesøg i seks kommuner, der er på forkant med at anvende digitale redskaber, samt dialog med eksperter. Dette kapitel indeholder de overordnede konklusioner og anbefa-linger, som kortlægningen har givet anledning til. Konklusioner og anbefalinger er alene inddelt efter, om de går på tværs af kortlægningens tre spor, eller de i særlig grad vedrører ét af sporene - og er dermed ikke rangordnet efter vigtighed.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

8. november 2018

af

mhk

Læs også

06.10.17
Erritsø Fællesskole 2017 (Fredericia)
Talentudvikling i hele Folkeskolen. Alle elever skal udfordres, så de får mulighed for at blive så dygtige som de kan - det kan kun lade sig gøre ved...
30.01.18
Coding Class
Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på...