En længere og mere varieret skoledag

En længere og mere varieret skoledag

Denne rapport indgår som en del af det evaluerings- og følgeforskningsprogram, som blev etableret til at evaluere og dokumentere folkeskolereformens implementering og effekt. Denne undersøgelses fokus er den længere og mere varierede skoledag, som er et af tre overordnede og gensidigt understøttende indsatsområder i forbindelse med folkeskolereformen.

Mere varierede skoledage samt delementernes sammenhæng til elevernes læring og trivsel. Undersøgelsen bygger på en kombination af en survey blandt dansk- og matematiklærere samt pædagoger i folkeskolen, registerdata fra nationale test, eksamensresultater og trivselsdata samt et kvalitativt casestudie på 19 skoler fra 7 kommuner besøgt i efteråret 2016.
I rapporten er der fokus på seks centrale delelementer af den længere og mere varierede skole-dag. De seks analysetemaer er:

  1. Understøttende undervisning
  2. Motion og bevægelse
  3. Lektiehjælp og faglig fordybelse
  4. Åben skole
  5. Samarbejde blandt det pædagogiske personale
  6. Elevplaner.

Implementeringen af de seks reformelementer belyses gennem den kvalitative caseundersøgelse og kvantitativt via surveyen til lærere og pædagoger. Surveyen er udarbejdet som en del af evaluerings- og følgeforskningsprogrammet og er siden foråret 2014 hvert år blevet udsendt til et repræsentativt panel af lærere og pædagoger. Spørgeskemaet er udviklet forud for reformen og belyser ikke alle seks reformelementer i detaljer, men kan bidrage til at give et overblik over deres overordnede implementering på skolerne.
Herudover indeholder rapporten kvantitative analyser af, hvordan praksis og holdninger vedrørende reformens elementer hænger sammen med elevernes læring og trivsel. Disse analyser anvender data fra de nationale test, de nationale trivselsmålinger og fra eksamensresultater i 9. klasse. I denne sammenfatning afrapporteres kun resultaterne for de nationale test og de nationale trivselsmålinger, idet 9. klasse i skoleåret 2014/2015 kun har været påvirket af reformen et enkelt år, hvorfor eksamensresultaterne kun i meget lille grad må forventes at være påvirket af reformens elementer. Dette afspejles også i analyserne, som kun i meget lille grad finder sammenhæng imellem de faglige resultater i 9. klasse og reformelementerne.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.