Sophienborgskolen 2017 (Hillerød)

Sophienborgskolen 2017 (Hillerød)

”Pædagogisk innovationshus”- en hjælpende hånd til pædagogisk udvikling og implementering i hverdagen. Målet er at kunne skabe pædagogisk innovation, der støtter op om den eksisterende undervisning. Innovationshuset skal i tæt samarbejde med lærere og pædagoger udvikle, tilbyde og gennemføre undervisning, der tilgodeser de enkeltes eller klassens behov. Hermed bliver huset en medspiller, der kan understøtte variation i undervisningen, og skabe rammer for at elever ikke står tilbage med uudnyttet potentiale.

Sophienborgskolens ”innovationshus” blev i skoleåret 2016-17 skudt i gang med brugere af elever fra 1.-9. klassetrin, hvor fokus har ligget på at skabe rammer for børns læring, der understøtter det niveau den enkelte elev er på. Det rum, der skabes omkring - og i ”innovationshuset” - skal kompetenceudvikling ske gennem projekter, hvor de involverede lærere og pædagoger i den daglige undervisning, i tæt samarbejde med ”innovationshuset”, skal følge projekterne til dørs. Huset skal tage sig af elever med specielle behov, i begge ender af skalaen, og huset opretholder en stor grad af faglighed. Dette er ikke kun for de bogligt udfordrede, men også for de elever, der har særlige kompetencer. Huset skal ligeledes stå for afholdelse af kurser for hele klasser, hvor huset kan støtte i en travl hverdag, som en ekstra hånd i målet på at udvikle alle.

Huset har tilknyttet en række kompetente lærere og pædagoger, der bestræber sig på at tilrettelægge og undervise på højt fagligt niveau, og have høje forventninger til i eleverne. Høje forventninger fremhæves som en vigtig faktor i bestræbelserne på god læring.

Pædagogisk innovation
Nedenstående er tanker bag den pædagogiske innovation, som i høj grad ligger i ”innovationshusets” tankegang, og som Sophienborgskolen ser som en af de store udfordringer i lærerens travle hverdag. Ledelsen og skolebestyrelse på Sophienborgskolen har prioriteret midler og personale, der kan arbejde målrettet med pædagogisk innovation, som huset ser som:

  • Udtryk for en tilstræbt forandring
  • Udvikling af en ny ide og realisering i praksis
  • Anvendelse af andre pædagogiske tilgange
  • En bevidst søgen efter nye løsninger
  • Kreativ udvikling
  • Innovation handler om at ændre enten formen eller indholdet og skabe en ny forståelse af vante sammenhænge
  • Innovation er altid kontekstuel, idet det nye er nyt i en given sammenhæng.
  • Dvs. ved overførsel af en ide eller flere fra en kontekst til en anden, får ideen ny mening, og praksis ændres.
  • Først når den nye ide føres ud i livet, kan det kaldes innovation.

Eksempler på tilgange, som "innovationshuset" anvender i målet på at udvikle alle elever på Sophienborgskolen
Ovenstående vil udmøntes i, at der i området vil være flere byggeprojekter i gang, hvor børnene gennem tværfaglighed og innovative designprocesser får kompetencer til, og mulighed for, at være med fra ide til færdigt produkt. Fx hønsegård i samarbejde med Erhvervsskole Nordsjælland, bier og bistader i samarbejde med lokal biavlerforening, opbygning af skolehave med lugeordninger med forældre og børn i ferier, biologiske haveforsøg, dyrkningsmetoder, og biologisk bekæmpelse af nyttehavens skadedyr.

Der arbejdes ligeledes med kodning, etablering af offentlig livestreaming af naturfaglig karakter fra Århus Universitet, arbejde med selvudviklingskompetencer af mindre grupper, kurser i mundtlighed, mad og madblog, ”Grønt Flag Grøn Skole” og miljøråd, udvikling af specifikke it-kompetencer mv.

Nem tilgang til huset
På en pædagogisk dag, hvor tilknyttet personale lavede brainstorm over, hvilke tiltag af faglig og social art, der kunne kobles på stedet, udarbejdede "innovationshuset" konkrete tilbud, der efterfølgende blev kommunikeret ud til skolens personale.

Lærerne og pædagogerne kan ud fra skemaer booke enkelte eller flere af husets tilknyttede personer, alt efter hvilke kompetencer, der ønskes i spil i den givne undervisning.

Fremtidigt perspektiv
Skolen har nu taget hul på andet skoleår med ”innovationshuset”, hvilket har givet erfaringer, der gør det langt nemmere at ”servicere” lærere og pædagoger, der ønsker at anvende de muligheder huset har. Målet med at tilbyde de ekstra hænder og hoveder, i den travle hverdag, er at hjælpe underviseren med at nå alle elever, og at kunne skabe grundlag for langt større variation i undervisningen. "Innovationshuset" kan samtidig tage en del af det arbejdspres fra underviseren, der konstant hersker i den komplekse skoleverden, med stigende inklusion, og ønske om individuel undervisningsplanlægning.

Den fede undervisning
”Innovationshuset” kan skabe det nødvendige bindeled mellem underviserens ønskede optimale didaktiske planlægning, og det som praktisk kan lade sig gøre for, at elevernes læringspotentiale bliver optimalt udfordret. Det, at have ekstra hænder, der i skarp dialog med underviseren, kan være behjælpelig med planlægning og evt. udførelse af den optimale tænkte undervisningskontekst. Det kan for børnenes vedkommende være en åbning for at begribe, og samtidig skabe langtidsholdbare lærere og pædagoger, i målet på at gøre det bedste for børnene.

Se mere på: http:www.sophienborgskolen.com/innovationshuset/

 

Skolens hjemmeside; http://www.sophienborgskolen.com/

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.