Sanderumskolen (Odense)

Sanderumskolen (Odense)

Me & More-På Sanderumskolen arbejder de med Me & More. Ideen er, at skabe et fællesskab som udvikler den enkelte elevs kompetencer – personligt og relationelt. Succeskriterierne er: øget tolerance, bedre gruppedynamik, større mod, større selvværdsfølelse og dermed bedre læring og kreativitet.

Formålet på Sanderumskolen er, at eleverne udfordres så de bliver så dygtige, som de kan. I udfordringen styrkes klassens trivsel gennem respekt for og anerkendelse af hinandens forskelligheder. Det styrker klassens sammenhold og samarbejdsevner.

Fokus på både den enkelte elevs og klassens potentiale
Me & More er et undervisningsforløb, hvor eleverne i en samskabelsesproces gennem nye redskaber og tilgange udvikler deres mestringsevner på det intrapersonelle og interpersonelle plan for derigennem at blive innovative og kreative sammen.I gennem forløbet frisættes den enkeltes og klassens potentiale i et innovationsdøgn, hvis formål er at skabe en virkelighedsnær oplevelse af at lykkedes – for den enkelte og fællesskabet.

Innovation, fællesskab og samarbejde
Folkeskolereformen har fokus på, at trivslen i folkeskolen styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden skal innovation være et gennemgående tema i alle fag. Eleverne skal dannes og gøres til livsduelige mennesker, der kan se, respektere og bruge andres kompetencer.. Her spiller fællesskabet en stor og afgørende rolle. Me & More sammentænker innovation, fællesskab og samarbejde og giver eleverne mulighed for at afprøve teori og læring på en praksisnær problemstilling, som er rammesat af et innovationsdøgn. Her skal de 6 modulers undervisning omsættes til samarbejde, kreativitet og innovation.

De værktøjer og den meget intense oplevelse eleverne får gennem hele forløbet og ikke mindst i innovationsdøgnet er til for at bane vejen, så innovationsdagsordenen kan komme til sin ret som et tema i alle fag, således som skolereformen foreskriver.

Elevernes læring, trivsel og dannelse
At skabe læring, trivsel og dannelse for den enkelte og fællesskabet er en grundlæggende opgave for folkeskolen. Folkeskolen er en afgørende del af elevernes hverdag, derfor er det også inden for dens sociale rammer, en stor del af elevernes socialisering finder sted. Det er her, de også lærer at blive livsduelige, kompetente og empatiske samfundsborgere. Gruppen kan være det tryggeste sted i verden, men den kan også være det mest begrænsende sted i verden. Begge funktioner har afgørende betydning for læringsmiljø og den enkeltes læring.

Me & More på Sanderumskolen styrker klassens fællesskab, fordi eleverne får et fælles sprog, som giver dem mulighed for at italesætte de synlige og usynlige processer, som determinerer læringsmiljøet og påvirker den enkeltes trivsel og læring. Eleverne får ord for de komplekse processer, som fylder klasserummet specielt i forhold til attributioner og konformitet. De lærer at italesætte følelser og holdninger.

Eleverne er bedre og hurtigere til at løse konflikter
Eleverne giver udtryk for, at de er blevet bedre og hurtigere til at løse konflikter, at de har en større forståelse for og udviser en mere rummelig anerkendelse af hinandens forskelligheder.

Det skaber et trygt læringsmiljø, hvor det vækker sociale anerkendelse og forståelse, når en elev italesætter de følelser, som kan gør det svært at stå foran klassen og fremlægge for eksempel. Den gensidige accept i klasserummet vokser. Forskelligheder ses som en styrke. Me & More giver den enkelte klasse, den enkelte elev og teamet omkring klassen et fællessprog, som italesætter klassens grundlæggende antagelser. Undervisning i begreber som ”downloading” og ”stemmerne” forbedrer gruppearbejde, fremlæggelse og individuelle præstationer. Med redskaberne kan eleverne holde følelser ud i strakt arm, så de bruges konstruktivt. Når eleverne lærer ”om” og ”hvorfor” bliver det handleredskaber og ikke kun en følelsestilstand.

Elever med nysgerrighed og selvindsigt
Når eleverne i evaluering taler om Me & More, fortæller de ligeledes om, hvad projektet har betydet for dem – ikke så meget om, hvad de helt konkret har lavet. Det er tydeligt, at de har oplevet en selvindsigt, og at forløbet ”sidder i dem” som en blivende erfaring. Det skyldes blandt andet, at Me & More ikke er en klassisk temauge (bestemt antal dage), forløbet tager sin tid. Elevernes egen nysgerrighed sætter tingene i gang. Et nyt tema sættes i gang af en plakat, et tankekort, et citat eller lignende, som Marianne Boye hænger op i klassen. Det er så først, når eleverne reagerer på det, at de får teorien bag.

På den måde starter man, når eleverne har lyst og er interesseret. Strategien vækker deres nysgerrighed. Og vigtigst er, at de er modtagelige, fordi det er deres egen undren, som sætter læreprocessen i gang.

Selve undervisningsmaterialet
Materialet består af:

  1. 5 moduler baseret på Teori U
  2. 1 modul baseret på kreativitetsteori og innovationsværktøjer
  3. 1 innovationsdøgn baseret på samskabelse
  4. 1 opfølgningsmodul baseret på implementering og fastholdelse

Se opbygning af moduler og innovationsdøgn her

En del af skolens hverdag
Sanderumskolen har siden slutningen af 90’erne arbejdet målrettet med at udvikle elevernes livsduelighed. I den forbindelse har skolen været med til at udvikle undervisningsmaterialet ”Zippy’s Venner”, som nu bruges i mere end 30 lande. På Sanderumskolen anvender man stadig ”Zippy´s Venner” i børnemiljøet 0.-3. klasse. Gennem de senere år har eleverne efterspurgt et lignende materiale til brug i ungemiljøet.

”Me & More” har samme pædagogiske afsæt som ”Zippys Venner”. Det afspejler dansk pædagogisk praksis og indfrier folkeskolereformens intentioner. Eleverne efterspørger tid til i et fællesskab at udvikle deres personlige kompetencer, hvilket er et af de centrale formål med Me & More.

Eleverne bruger deres energi på at gøre hinanden bedre
Det er en ambition at videreudvikle ”Me & More”. Me & More blev afprøvet i en 7.klasse sidste år, og videreudvikles igen i år i alle skolens tre 7. klasser. Det skal fremadrettet være en tradition, at eleverne i 7. kl. på Sanderumskolen arbejder med ”Me & More”. Inden for klassens rammer og kultur, skal eleverne bruge deres energi på at gøre hinanden bedre. Alle Sanderumskolens elever skal udvikle sig i en kultur hvor den enkelte ikke skal være nervøs for omgivelsernes vurderende og nedgørende stemmer - fordi de faktisk ikke eksisterer i en ”Me & More - kultur”.

At se udviklingspotentialet for en klasse
Idéen opstod ved skoleleder Marianne Ubbe, der med uddannelse i Zippys venner og teori U kunne se udviklingspotentialet for en klasse, som på de indbyrdes relationer og dermed også den faglige og personlige udvikling var udfordret. Det var en klasse, hvor eleverne ikke havde lyst til at fremlægge eller på andre måder være centrum for den øvrige klasses opmærksomhed.

Teori U havde ikke tidligere være afprøvet i praksis i børnehøjde. I samarbejde med lærer Marianne Boye, som også er teori U uddannet, tog et undervisningsforløb for en skoleklasse på 7. årgang form.

Vejledning til andre:
Me & More handler om klasserumskultur. Derfor er der vigtigt, at teamet omkring klassen deltager. Eleverne skal opleve, at alle tager ejerskab til det fællessprog, som Me & More skaber. Den grundlæggende antagelse blandt eleverne og teamet omkring klassen er det ejerskab, som det fælles sprog bidrager til. Det er vigtigt, at de lærte teknikker bliver en fast bestanddel af klassens læringsmiljø.

Projektets store fordel er at alle typer klasser – den velfungerende til den udfordrende – kan profitere af forløbet. Materialet kan bruges fra 6. klasse. Det er i starten af teenageårene, at mange tanker omkring identitet starter. Det er i forhold til klasserumskulturen, kreativiteten og læringen i de sidste år af grundskoletiden et vigtigt tidspunkt at give dem redskaber i hånden, som de kan bære med ind i både ungdoms- og voksenår.

På baggrund af de positive erfaringer fra pilotprojektet har Marianne Ubbe og Marianne Boye udviklet undervisningshæfter til modulerne, værktøjskasse til øvelser, lærerguide og PPT.

Se mere om projektet 

 

Skolens hjemmeside; http://sanderumskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.