Vibeskolen (Nyborg)

Vibeskolen (Nyborg)

Udsyn giver indsigt - Vibeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO, har lavet en nytænkning af og supplement til den eksisterende erhvervspraktik. Eleverne får viden om jobmuligheder i lokalsamfundet, indsamler viden og formidler denne videre.

Vibeskolen har længe haft et ønske om et nærværende og lokalt samarbejde med virksomheder for at elever og virksomheder kan præsentere sig for hinanden, og de har gerne villet medvirke til, at de unge bliver udfordret og foretager et mere kvalificeret valg og tænker andet end akademiske uddannelser, når de skal vælge uddannelse og job.Det er i øvrigt også et mål for Vibeskolen, at eleverne lærer om arbejdsmarkedet, ikke kun for sig selv, men også for at kunne udbrede viden til de andre elever, forældre og lærere.
Derfor har Vibeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO, lavet en nytænkning af og supplement til den eksisterende erhvervspraktik. 

Understøtte samfundets fokus på erhvervsuddannelserne
Formålet med projektet er at understøtte samfundets fokus på erhvervsuddannelserne ved:

 • at præsentere elever fra 7. og 8. årgang for mulighederne for uddannelse og job i det lokale erhvervsliv og skabe / øge refleksion i valg af ungdomsuddannelse
 • at skabe forbindelse til de lokale virksomheder og gøre dem interesserede i at modtage unge
 • fælles læring / optimering af viden for eleverne, forståelse for arbejdsmarkeds - og uddannelsesforhold
 • udvide lærernes horisont og muligheder for at rådgive elever om valg af uddannelse og øge fælles fokus
 • at arbejde med at åbne skolen op mod lokalsamfundet

Viden om jobmuligheder og uddannelse
Eleverne har fået en øvelse i at tage kontakt til virksomheder gennem telefon og personlig henvendelse, de er blevet i stand til at indhente relevant viden om jobmuligheder og uddannelse gennem interview af virksomhedsejere/ledere og ansatte. Eleverne er blevet i stand til at fremlægge og formidle den indhentede viden for klassen og for større forsamlinger - herunder forældre og virksomhedsejere. 

 • Eleverne har fået viden om forskellige faggruppers uddannelsesveje, fået kendskab til jobmuligheder/udd. muligheder i lokalsamfundet. De har desuden fået undervisning i interviewteknik og sagprosa gennem det, at skrive avisartikler om deres virksomhedsviden. 
 • Eleverne er blevet meget mere bevidste om de uddannelsesmuligheder, der er i tilknytning til lokalområdet. Og også den store vifte af uddannelsesmuligheder. 
 • Eleverne har taget rollen som ambassadører for Vibeskolen og deres klassekammerater på sig, og er blevet i stand til at formidle relevant viden til relevante personer - målrettet kommunikation.
 • Eleverne er blevet undervist i kriterieren for deres kommende uddannelsesparathedsvurdering, og de har gennem deres interview på virksomhederne, fået en eksakt viden herfra om, hvordan de vurderer om et ungt menneske er uddannelsesparat, når de skal ansætte en kommende medarbejder. 
 • Elevernes egen uddannelsesparathedsvurdering er sat ind i en bedre forståelsesramme for den enkelte.

Den åbne skole
Det timeløse fag uddannelse og job har emnet indbygget. Vibeskolen har fået skabt en god ramme, som de kan håndtere og overskue i dagligdagen. Det opkvalificerer det timeløse fag uddannelse og job. Skolen har fået skabt et netværk i deres lokale virksomheder, som de kan gøre brug af frem over på alle klassetrin. Efter deres evaluering af projektet er det hensigten, at de vil planlægge og implementere forløbet med deres nuværende 7. årgang, og dermed danne en tradition for deres fortsatte kvalificering og udfordring af elevernes valg af uddannelse og deres samarbejde med de lokale virksomheder set i lyset af "Den åbne Skole"

Projekets forløb
Ideen opstod i et samarbejde mellem lærer, UU-vejleder og souschef. Succeskriterierne var, at eleverne skulle få viden om jobmuligheder i lokalsamfundet, kunne indsamle viden og formidle denne viden. UU-vejleder har været projektkoordinator. Lærerteams i 7/8. årgang har været udførende i projektet sammen med elever.
Projektets forløb:

 • Endelige aftaler om virksomhedernes deltagelse (Jan. 2016)
 • Introdag i uge 11, hvor virksomheden besøger skolen og eleverne i 7. klasse med en kort præsentation af egen virksomhed (ca 15 min)
 • Eleverne fordeles 2 og 2 og besøger ”deres virksomhed” 4 gange i løbet af uge 16-19 á 2 timer, hvor de 
  1.gang får intro og rundvisning på virksomheden
  2.gang laver interview og videofilmer
  3.gang laver interview og videofilmer
  4.gang laver opsamling
 • Lærerbesøg af 2 timer, hvor virksomheden præsenterer sig selv, og derefter dialog om uddannelsesforløb
 • Skolearbejde vedr. indtryk og sortering samt udarbejdelse af intern præsentation i uge 20-21
 • Fremlæggelse af elevarbejde for kammerater i uge 22.
 • Projektet følges op i 8. klasse (aug-okt. 2016) efter følgende plan:
  1. Aftaler ml. virksomheder og skole om deltagelse 
  2. Præsentation af virksomheder på skolen
  3. Besøg 1-2 dage af elever (1 eller 2 elever pr. virksomhed)
  4. Besøg af lærer
  5. Indtrykssortering og præsentation i workshops for kammerater, forældre og virksomheder i uge 41

Eleverne har fået en langt større bevidsthed om jobmuligheder, og de har kvalificeret sig selv og hinanden i forhold til valg og i forhold til indsigt om det at være uddannelsesparat.

Vejledning til andre
Deltagere i projektet skal være:
Projektdrivere: Ledelse, lærerteam i de klasser, der involveres, UU-vejleder
Involverede: Elever i 7.-8. klasse, virksomheder, forældre

Der skal indledes med møde mellem lærerteams, UU-vejleder og ledelse, så der skabes ejerskab og laves en forventningsafstemning til projektet inden igangsætning
Det er vigtigt, at der skabes ejerskab til projektet i lærergruppen, som har de klasser, der skal arbejdes med.
Det er vigtigt at involvere lokal UU-vejleder i projektet.
Der er vigtigt, at der bruges tid på at kontakte de lokale virksomheder. Ikke blot pr. brev, men også ved at ringe til de lokale virksomheder. De skal have en forståelse af, hvad projektet går ud på.
Virksomhederne inviteres ind på skolen for at fortælle om deres virksomhed.
Eleverne placeres i virksomheder. Det kan både være enkeltvis og parvis
Eleverne skal forberedes på besøg i virksomhederne. De skal udarbejde interviewguides til besøgene.
Eleverne skal forberede fremlæggelse
Der skal afsættes tid til, at lærere skal besøge virksomheder, og det skal planlægges i god tid.
Der skal økonomi til at elever og lærere skal kunne komme rundt i virksomheder.

Læs mere om projektet og se video her 

 

Skolens hjemmeside; http://vibeskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.