Skolesamarbejdet i Nord 2018 (10 skoler) (Odense)

 • skole og erhverv

Skolesamarbejdet i Nord 2018 (10 skoler) (Odense)

Samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsskolen, UU-vejledningen, erhvervsskolerne og virksomheder er med til at ændre unges syn på og valg af ungdomsuddannelse i Odense – Skolesamarbejdet i Nord (Odense)

Når Skolesamarbejdet i Nord arbejder med skoleudvikling, så indgår begreber som det brede samarbejde, virkelighedsnær undervisning, samspil mellem forskellige fagligheder og elevers valg efter interesse og motivation, som helt centrale elementer. Dette gjorde sig også gældende, da de ni folkeskoler i Odense Nord og ungdomsskolen sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning og byens fire erhvervsrettede ungdomsuddannelser startede et udviklingsprojekt, som blev til læringsforløbet ’Unge i Uddannelse og Job’.

Tværfagligt samarbejde
Læringsforløbet tager udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde og bringer mange forskellige kompetencer sammen i en fælles opgaveløsning.

Fokus i læringsforløbet er at give eleverne konkret viden om uddannelse og jobmuligheder gennem en undersøgende tilgang og praksiserfaringer. Det gør vi gennem et sammenhængende forløb med besøg på både ungdomsuddannelser og virksomheder. Eleverne skal være detektiver i uddannelses- og karrierevejene og derigennem tilegne sig ny viden og karrierekompetencer. Læringsforløbet er også et konkret svar på, hvordan den kollektive vejledningsforpligtigelse i folkeskolen kan løses i dag.

Tværfagligt samarbejde om udviklingen af læringsforløbet
I 2016 etablerede Skolesamarbejdet i Nord en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra folkeskoler, ungdomsskole, UU-vejledning og erhvervsuddannelser bestående af vejledere, lærere, ledere og ungdomsskolemedarbejdere. Arbejdsgruppen udviklede et sammenhængende læringsforløb på en uge, som i skoleåret 2016/17 blev afprøvet for fire folkeskoler, som et pilotprojekt. Siden er læringsforløbet blevet evalueret, tilpasset og færdigudviklet og udgør i dag et læringsforløb, som gennemføres for 8. årgang på alle de ni folkeskoler i skolesamarbejdet.

Når vi arbejder med elevernes karrierelæring, frem for at have fokus på deres uddannelsesvalg, så er det baseret på de erfaringer der gennem de seneste år er gjort inden for uddannelsesvejledningen af elever i grundskolealderen. Ved at give eleverne indblik i forskellige uddannelses- og karriereveje, er formålet at skabe tryghed for de unge i deres kommende valg af ungdomsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen.” fortæller leder af ungdommens uddannelsesvejledning, Jens Peder Andersen.

Forløbet er i september 2018 blevet afholdt med 500 elever fra 8. årgang, som havde til opgave at udforske uddannelses- og karrierevejene indenfor seks forskellige uddannelsesretninger på alle fire erhvervsuddannelser i Odense og hele 40 forskellige virksomheder.

Det lykkedes at ændre de unges holdning til valg af ungdomsuddannelse
Formand for Skolesamarbejdet i Nord, Erik Rasmussen, UngOdense, er stolt af, at det er lykkedes at bringe så mange forskellige kræfter sammen om at udvikle forløbet omkring uddannelse og job, og de resultater der er opnået:

Ved at vi er så mange, der er gået sammen om at udvikle og realisere det her læringsforløb, har vi formået at skabe et praksis- og virkelighedsnært forløb, hvor de unge får lov til at arbejde koncentreret med forskellige uddannelses- og karriereveje. Evalueringen af forløbet viser, at vi faktisk lykkedes med at rykke de unge. I skoleåret 2017/18 viste evalueringen f.eks. at knap 40% af eleverne var blevet mere interesserede i at vælge en erhvervsuddannelse.”

 

Som en fast del af forløbet gennemføres der elevevalueringer både før og efter forløbet. Læringsforløbet er derfor løbende blevet udviklet og tilpasset ud fra elevernes tilbagemeldinger samt ud fra tilbagemeldinger fra skoler, ungdomsuddannelser og virksomheder.
Evalueringen fra skoleåret 2017/18 viser at:

 • 39,8% af eleverne siger, at de er blevet mere interesseret i at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.
 • 8% af eleverne, der har deltaget, siger, at de direkte har skiftet mening og nu vil søge ind på en erhvervsuddannelse.
 • 41% af eleverne angiver, at forløbet har gjort dem mere klar til at vælge en ungdomsuddannelse.

Vi synes faktisk bare, det var en fantastisk oplevelse og det kan vi kun anbefale”.

8. klasses elev, som undersøgte uddannelsen som pædagogisk assistent

I læringsforløbet indtager eleverne rollen som detektiver i uddannelses- og karrierevejene
Unge i Uddannelse og Job er tilrettelagt som et tematiseret og tværfagligt forløb, som led i at styrke elevernes uddannelsesparathed, kendskab til ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet samt evne til at vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.
Der er for forløbet opstillet tre overordnede formål:

 • At skabe en kobling mellem grundskole, virksomheder og erhvervsuddannelser.
 • At styrke elevernes generelle karrierekompetencer.
 • At kvalificere elevernes kommende uddannelsesvalg gennem praksiserfaringer og kendskab til karrieremuligheder og arbejdsliv med en erhvervsuddannelse.

Det er godt at blive tømrer, fordi der er stor chance for at få et job

-        8. klasses elev, som undersøgte tømreruddannelsen

Du kan åbne din egen restaurant og blive kok

-        8. klasses elev, som undersøgte uddannelsen som kok

Eleverne tilbringer en dag på en erhvervsuddannelse og en dag i en virksomhed, som beskæftiger medarbejdere inden for uddannelsens hovedområde. Resten af ugen arbejdes der med den valgte uddannelsesretning og de forskellige uddannelses- og karriereveje, der findes inden for branchen samt egne styrker og svagheder i forhold til den valgte uddannelse.

Fælles undervisningsmateriale udviklet til forløbet
For at leve op til kravene i det timeløse fag ’Uddannelse og Job’, tager forløbet udgangspunkt i, de i emnets læseplan, opstillede kompetenceområder; personlige valg, uddannelse til job samt arbejdsliv. Derudover er der udviklet undervisningsmateriale til forløbet, som lærerne kan tilgå via MinUddannelse og tilpasse egen skole og klasse.

Udover at have udviklet fælles undervisningsmateriale og en fælles evalueringsmodel, er der i projektet udviklet en fælles hjemmeside (www.ungodense.dk/uddannelseogjob).
Der afholdes ligeledes et fælles informationsmøde for lærere og UU vejledere op til gennemførelsen af læringsforløbene.

Implementering:
Læringsforløbet, som i dag er en afprøvet og færdigudviklet model, kan med få justeringer overføres til også at kunne gennemføres for elever på 7. og 9. årgang.

Uddannelse og job dage på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Under besøget på erhvervsuddannelserne skal eleverne opnå kendskab til den konkrete erhvervsuddannelse samt forskellige karriereveje inden for den valgte branche. Derudover skal eleverne opnå kendskab til undervisnings- og skolemiljøet på ungdomsuddannelsen.

Eleverne kunne i dette års forløb vælge mellem:

 • Levnedsmiddel – kok og tjener
 • Jordbrug – anlægsgartner og væksthusgartner
 • Byggeri, energi & konstruktion - tømrer, murer, maler og elektriker
 • Pædagogisk assistent
 • Social- og sundhedsassistent
 • Detail

Når vi som erhvervsskole indgår i det brede samarbejde omkring ’Unge i Uddannelse og Job’, er det både fordi det giver mening i forhold til vores vejledningsindsats, og fordi vi kan se, at eleverne får en bred indsigt i de forskellige muligheder, der er hos os og i den af vores uddannelsesretninger, som de tilbringer en hel dag på.” siger medlem af arbejdsgruppen, Lykke Petersen fra Kold College.

Virksomheder tilbyder lærerige dage, hvor eleverne kommer helt ud i virkeligheden
På dagene i virksomhederne skal eleverne tilegne sig viden om forskellige arbejdsopgaver, jobfunktioner samt uddannelses- og karriereveje, der er inden for branchen. Virksomhedernes engagement er derfor afgørende for, at de unge gennem praksisnær læring kan sammenkoble grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder i deres bevidsthed.

Virksomhederne tilkendegiver, at det er et fælles ansvar at få ændret udviklingen, hvor størstedelen af en given årgang vælger gymnasievejen.  Derfor har der fra virksomheder og institutioner været en stor opbakning til projektet, hvor det er lykkedes at øge antallet af virksomheder, der indgås samarbejde med. Vi er gået fra 20 virksomheder det første år til hele 40 virksomheder i skoleåret 2018/19.

Intensiv læring og dialog på virksomhederne
Ved at det er lykkedes at indgå et så omfattende samarbejde med byens virksomheder og institutioner, er det muligt at gennemføre mere intensive forløb på virksomheder med mindre hold. For at sikre, at dagene som eleverne tilbringer på virksomhederne forløber optimalt, understøttes virksomhedernes i deres planlægning, ligesom der indgås konkrete aftaler og laves forventningsafstemning inden forløbene afholdes.

Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, men jeg fik bare bekræftet efter at have været ude i det her, at den aldersgruppe måske er for små til mig. Jeg vil gerne op i børnehavealderen”.

-        8. klasses elev, som undersøgte uddannelsen som pædagogisk assistent

Sammenhæng mellem ungdomsuddannelser og virksomheder
Virksomhederne fordeler sig inden for de seks forskellige erhvervsretninger, som eleverne i læringsforløbet besøger på erhvervsskolerne.

 • Levnedsmiddel (Kold College) - 8 virksomheder inden for kok- og tjenerfaget
 • Jordbrug (Kold College) - 5 virksomheder inden for anlægs- og væksthusgartneri
 • Byggeri, energi & konstruktion (Syddansk Erhvervsskole) - 7 virksomheder inden for el, murer, tømrer og maler
 • Pædagogisk assistent (Social og Sundhedsskolen FYN) - 5 børnehuse
 • Social- og sundhedsassistent (Social og Sundhedsskolen FYN) - 5 plejecentre
 • Detail (Tietgen Business) - 10 virksomheder inden for detail

Forløbet skaber, ifølge virksomhederne, grobund for, at eleverne får den nødvendige praktiske indsigt, som giver en større tilknytning til erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

De unges nysgerrighed, motivation og interesse for håndværksfagene stiger, når virksomhederne åbner dørene og eleverne ved selvsyn oplever, hvordan vi arbejder. Vi har brug for, at flere vælger erhvervsuddannelserne, og hvis jeg kan få bare et par stykker fra hver årgang til at vælge DCM og et grundforløb på maleruddannelsen, er vores fremtid sikret.”

 

siger direktør, Knud Larsen fra DCM Malerfirma, som i år deltager for første gang i indsatsen.

Ni folkeskoler og en ungdomsskole i Odense har fundet opskriften på, hvordan man i fællesskab kan arbejde systematisk og innovativt med skoleudvikling. Samarbejdet har især succes med at omsætte folkeskolereformens visioner om at forbedre valgfagene, åbne folkeskolen, understøtte den demokratiske dannelse samt styrke uddannelsesparathed og brobygning til nye og konkrete læringsinitiativer – som både rækker ud, og går på tværs af institutionelle og geografiske skel.

Projektet er organiseret under Skolesamarbejdet i Nord, som består af:
Abildgårdskolen, Agedrup Skole, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og UngOdense.

Samarbejdspartnere:
Kold College, Syddansk Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen FYN, Tietgen Business, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og Omegn, samt 40 virksomheder og institutioner i Odense

Læs yderligere:

Odense Ugeavis (pdf)
Artikel:TV2 Fyn (https://www.tv2fyn.dk/artikel/8-klasser-kastes-ud-paa-arbejdsmarkedet)
Evalueringsrapport 2017/18 (pdf)

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.