Skolesamarbejdet i Nord 2017 (Odense)

 • halmhus

Skolesamarbejdet i Nord 2017 (Odense)

Skolesamarbejdet i Nord – Odense. Læring for fremtiden- et udviklingsprojekt i bæredygtighed over tre år. Globalt udsyn og lokal handling er i fokus, når 9 folkeskoler og en ungdomsskole er gået sammen med 22 forskellige videnspersoner om Læring for Fremtiden. Målet er at omsætte FN´s 17 verdensmål til teoretisk og praksisorienteret læring, der giver 4500 børn og unge mulighed for at tænke og handle innovativt og bæredygtigt i Odense.

Bæredygtighed er en af fremtidens helt afgørende dagsordner og vores børn og unge er de kommende generationer, der skal håndtere udfordringerne med klima og miljø. Skolesamarbejdet i Nord, som omfatter 9 skoler og en ungdomsskole, ser det som en vigtig udviklingsopgave at gøre temaet bæredygtighed til en naturlig del af læringen, aktiviteterne og undervisningen i folkeskolen og i ungdomsskolen i Odense.

Læring for Fremtiden videreudvikler på erfaringer med læringsforløb på tværs
Læring for Fremtiden står på skuldrene af flere års samarbejde i Skolesamarbejdet i Nord og de mange erfaringer, der fx er gjort under udviklingen af det fælles valgfagskoncept, hvor op imod 25 samarbejdspartnere fra henholdsvis ungdomsuddannelser, virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner er med til udbyde valgfag for op imod 1300 elever.

Med afsæt i de indhentede erfaringer er der skabt et fælles afsæt for læringsforløb i Læring for Fremtiden. Læringsforløbene bygger på:

 •   En eksperimenterende og undersøgelsesbaseret tilgang.
 •   Samarbejde med eksterne aktører, gerne tværfagligt og i eksterne læringsmiljøer.
 •   Forløb som fremmer børn og unges handlekompetencer via udvikling af deres færdigheder, kundskaber og holdninger.
 •   Forløb som bygges op omkring innovation og ungeinddragelse.
 •   Forløb som tilrettelægges med afsæt i FN’s verdensmål og det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb.

Fælles tilgang som afsæt for udvikling af nye læringsforløb
I Skolesamarbejdet i Nord har man udviklet en unik fælles tilgang, som tilgodeser kloge hænder og kloge hoveder, idet en stor del af undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem teori og praksislæring. Derfor har Læring for Fremtiden praksislæring som et særligt metodisk fællestræk, hvor man i undervisningen så vidt muligt inddrager de unge som medudviklere og medbyggere under ethvert læringsforløb. Det giver ejerskab og lyst til læring, fordi formålet bliver så konkret.

Læringsforløb med afsæt i FN´s 17 verdensmål og det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb
I Skolesamarbejdet i Nord, er det skolernes erfaring, at når det drejer sig om læring, så er det vigtigt at aktiviteterne og undervisningen har en kobling til virkeligheden og til virkelige problemstillinger. Koblingen virker motiverende og engagerende for børn og unges deltagelse i læringsforløb og styrker deres læringsudbytte.

For at tydeliggøre koblingen til virkeligheden er det oplagt at anvende de 17 verdensmål i en praksislæringssammenhæng. Her er det ambitionen at styrke børn og unges viden og handlekompetencer inden for bæredygtighedsområdet, gennem innovative og praksisnære læringsforløb.Læringsforløbene tager udgangspunkt i det tredimensionelle bæredygtighedsbegreb, hvor de tre dimensioner inddrages i alle aktiviteter og forløb, for at give børn og unge et helhedsorienteret læringsperspektiv på bæredygtighed.

Udover at skabe en kobling til virkeligheden, så skal arbejdet med de 17 verdensmål ruste de unge til at forstå det lokalsamfund og den globale verden, de er en del af. De skal være medskabere af en fælles kurs mod bæredygtig udvikling.

Heri ligger der et tydeligt dannelsesperspektiv, hvor de unge gennem udviklingsprojektets læringsforløb gennemgår en ”dannelsesrejse” ud i bæredygtighedens mangfoldighed ude på virksomheder og på ungdomsuddannelser, hvorved de bliver rustet til at forstå og handle på fremtidens klima- og miljøudfordringer lokalt og globalt.

Valgfag i Innovation og Bæredygtighed,
​-
  to eksemplariske forløb som Læring for Fremtiden videreudvikler på

Læring For Fremtiden bygger især videre på det tværinstitutionelle netværk og de gode erfaringer man har gjort med de to valgfag i Innovation og Bæredygtighed, der afvikles over 10 hele dage i løbet af skoleåret. Valgfagene udbydes også i det nye skoleår.Valgfaget her er blevet til i et samarbejde mellem Skolesamarbejdet i Nord og forsyningsvirksomhederne, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og VandCenter Syd. Forsyningsselskaberne beskriver aktuelle og konkrete problemstillinger inden for bæredygtighed, som eleverne på valgfaget skal løse.

Hvordan kan man forhindre at regnvandet forurenes, når det bortledes fra bygninger og veje?
Hvordan kan vi nedsive regnvandet lokalt og samtidig filtrere uønskede partikler og anden forurening fra?
Hvilke muligheder ligger der gemt i affaldet på de 40 containere på genbrugsstationen i forhold til at fremstille et kreativt genbrugsprodukt og lave et virksomhedskoncept, som sælger produktet? 

Dette var nogle af de konkrete udfordringerne, som eleverne skulle finde løsninger på.

For at ruste eleverne til at løse forsyningsselskabernes problemstillinger, får de undervisning i innovation og en indføring i virksomhedernes organisering og opgaver ude hos de enkelte forsyningsselskaber.

 

-       ”Det har været fedt at få et problem fra forsyningsselskaberne og så skulle tænke selv. Det får mig til at føle mig som en voksen mand, der skulle løse deres problemer”, siger Mohammed Mounir Itani. 8. klasse Seden skole.

-       ”Vores erfaringer med at udbyde valgfaget i ” Innovation og bæredygtighed” i samarbejde med UngOdense og folkeskolerne har åbnet vores øjne.  Vi kan give de unge en vigtig viden, men de kan i høj grad også give os væsentlige input til vores arbejde. Derfor synes vi også, det er vigtigt og væsentligt understøtte projektet”, Steen Jakobsen, Kunde- og kommunikationschef, Vandcenter Syd.

Valgfaget er således tilrettelagt med en tydelig vekselvirkning mellem teori og praksis og hvor sigtet er at producere en konkret løsning.

Skolesamarbejd i Nord har været i gang siden 1. september, 2016
I september 2016 overtog ungdomsskolen, UngOdense Halmhuset og det var kickstarten på at tage fat om fremtidens bæredygtighedsdagsorden.Halmhuset ligger på Østre Plads i centrum af Odense by. Huset er helt unikt både i sin form, sin størrelse og i sit arkitektoniske udtryk. Det er i sig selv et udtryk for konkret og innovativ bæredygtighed, der samtidig fungerer som et ideelt og autentisk undervisnings- og læringsmiljø for børn og unge.

Det var en helt anderledes og motiverende oplevelse at blive undervist i et Halmhus. Det har vist mig, at hvis man har en god idé, så kan det godt blive til virkelighed, istemmer Nicoline Bøtker Schmidt, der også går i 8. klasse på Seden skole og deltog på sidste års valgfag i Innovation og bæredygtighed.

Halmhuset har allerede dannet ramme om flere læringsaktiviteter som valgfag, besøgsdage fra skoler og øvrige aktiviteter i ungdomsskolen. Her indgår det nyetablerede udendørsmiljø med byhaver, bålplads, pizzaovne og avancerede raketovne som en del af de aktiviteter, som eleverne allerede i dag kan prøve kræfter med. Læringsforløbene i Læring For Fremtiden tilrettelægges således, at der både foregår læringsaktiviteter i Halmhuset og ude på skolerne, i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner i tæt samarbejde med samarbejdspartnerne. På den måde skabes et kvalificerende flerfagligt perspektiv i undervisningen.

Konkrete forløb i bæredygtighed, der både rækker ind i den åbne skole og i fritiden
I ungdomsskolen har man udviklet forskellige læringsforløb i relation til temaet bæredygtighed for skoleåret 2017/ 18. Forløbene henvender både til de kloge hænder og de kloge hoveder. Her kan de unge gennem 7 forskellige og spændende læringsforløb prøve kræfter med alt lige fra at genanvende plast, designe fremtidens boliger, sanke mad i byen, upcycle affald til flotte produkter eller give sig i kast med at bygge lerovne, træhuse og tømmerflåder.

Halmhuset som autentisk læringsmiljø og genstand for evig udvikling og praksislæring
Halmhuset vil altid være under udvikling, hvor bygningen optimeres og nye bæredygtige tiltag føjes til. Derfor vil Halmhuset altid være genstand for forskellige generationer af børn og unges praksislæring i Odense, som en del af en ”bæredygtig læringscyklus.”Det helt centrale omkring hele bygge- og udviklingsprocessen er, at hver udviklingsdel eller udviklingsfase er tænkt som et praksislæringsforløb, hvor de unge inddrages som aktive medudviklere og medbyggere. Eleverne udvikler, producerer og omsætter således bæredygtighed til noget konkret og blivende i forhold til projektet og i forhold til Halmhusets videre udvikling. Læringsforløbene rækker ind i fagene geografi, fysik, kemi, biologi og samfundsfag.

Rammen om praksisnær læring og Halmhusets udvikling over de næste 3 år.
Byggeprocesserne i udviklingsprojektet er kategoriseret under fem temaer, som hver især danner ramme om elevernes praksislæring som medbyggere og medudviklere. 

Tema 1: Faciliteter på og omkring Halmhuset
Udviklingsprojektet opfører udearealer og byhaver med mulighed for aktiviteter og læringsforløb. F.eks. lærer eleverne at dyrke planter til Halmhusets økosystem.

Tema 2: Precious Plastic on Wheels
En mobil enhed som er indrettet med alt nødvendigt udstyr til at genanvende plastik. Eleverne får erfaring med at finde de rette genbrugsmaterialer og kan selv designe og printe nye produkter på en 3D-printer. Den mobile enhed indgår som en del af den udgående aktivitet, hvor undervisningen forlægges ude på folkeskolerne, på ungdomsuddannelser, på virksomheder til arrangementer m.m.

Tema 3: Tilbygning til Halmhuset
Masseovn, værksted, lager, drivhus og taghave er huset i den nye tilbygning. Børn og unge kan i et autentisk læringsmiljø opleve, hvordan et hus kan opvarmes af kompost og kan genanvende spildevand. F.eks. kan eleverne foretage matematiske beregninger til ventilationsanlæg.

Tema 4: Genbrugsfabrikken
Genbrugsfabrikken bliver rygraden i hele eksperimentariet. Børn og unge udfordres i ideudvikling, innovation og design af genanvendelsesløsninger og energiindvinding. Samtidig kan de få erfaring med smede- og tømrerfaget omkring bygning af væg- og metalkonstruktioner.

Tema 5: Vind- og solenergi
Der opføres bæredygtige energikilder som skal forsyne Genbrugsfabrikken og Halmhuset med varme, el og udluftning. Børn og unge kan eksperimentere med selv at udvikle og producere egne vindmøller.

 

Tværfagligt advisory board for Læring For Fremtiden
Vi har det som en høj prioritet at inddrage forskellige fagperspektiver og ekspertiser, der kan bidrage med forskellige tilgange som, medudviklere og sparringspartnere på det samlede udviklingsprojekt, fordi det sikrer kvaliteten i udviklingsarbejdet.

Derfor har vi nedsat et advisiory board for Læring For Fremtiden med ikke færre en 22 forskellige videnspersoner, som har til opgave at:

 • at bidrage til den bedst mulige realisering af projektet igennem repræsentanternes brede viden, erfaring og netværk.
 • at fungere som vidensbank og for at skabe fremdrift for den videre udvikling af aktiviteter og læringsforløb.

Uddannelsesinstitutionen University College Lillebælt ser nogle oplagte muligheder i det tværgående samarbejde med kommunen og virksomhederne, som der lægges op til i projektet.

Jeg ser nogle spændende perspektiver i at kunne inddrage vores studerende i projektet. De er jo morgendagens lærere og kommende ambassadører for at bringe bæredygtighed tydeligere ind i folkeskolen. Derfor kunne det også være interessant at inddrage dem i at udvikle og afprøve nye læringsforløb i bæredygtighed i samarbejde med skolerne og virksomhederne. Det vil være meningsfuldt både for vores studerende og for projektet. Anders Nørgaard, Uddannelseschef University College Lillebælt og deltager i advisory boardet,

Milepæle for det treårige udviklingsprojekt
Det er ambitionen over de tre år at give Odenses 4500 børn og unge mulighed for at tænke og handle innovativt og bæredygtigt. Med henblik på at indfri den målsætning, har vi opsat følgende milepæle for udviklingen over de tre år
Treårigt udviklingsforløb.

 • Første år er målet 50 undervisningsforløb (er opnået)
 • Andet år er målet 100 undervisningsforløb
 • Tredje år er målet 150 undervisningsforløb

Inspiration og udbredelse til andre skoler
Skolesamarbejdet i Nord vil udbrede erfaringerne fra Læring For Fremtiden. Helt konkret vil de udviklede læringsforløb under projektperioden blive gjort tilgængelige f.eks. via MinUddannelse og andre relevante læringsfora.

Skolesamarbejde i Nord består af:
Abildgårdskolen, Agedrup Skolen, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og ungdomsskolen UngOdense

Hvad er Læring For Fremtiden 2017 ?

 • Ambitiøs og nyskabende skoleudvikling over 3 år
  Projektet et helt unikt og ambitiøst skoleudviklingsprojekt for potentielt 4500 børn og unge i Odense. Et udviklingsprojekt, der både bygger videre på al den viden og de mange erfaringer Skolesamarbejdet i Nord allerede har indhentet og som nu indgår som en del af et nyt nyskabende skoleudviklingstiltag.
 • FN´17 verdensmål omsættes til konkret læring
  Projektet tager fat på én af fremtidens helt store udfordringer omkring bæredygtig udvikling ved at omsætte FN´s 17 verdensmål til konkrete læringsforløb om bæredygtighed, der kan integreres som en naturlig del af undervisningen og aktiviteterne i folkeskolen og i ungdomsskolen.
 • Kloge hænder og kloge hoveder arbejder sammen
  Projektet sørger for at kloge hoveder og kloge hænder arbejder sammen om at løse fremtidens bæredygtighedsudfordringer ved at anvende en systematisk og gennemgående læringstilgang, der bygger på en vekselvirkning mellem teori og praksislæring, hvor de unge inddrages som medbyggere og medudviklere.
 • Unikt eksperimentarium for bæredygtighed
  Projektet har et unikt og bæredygtigt halmhus, som indenfor de næste tre år udbygges og udvikles i samarbejde børn og unge igennem konkrete læringsforløb til byens førende eksperimentarium for bæredygtighed.
 • Bredt samarbejdet på tværs
  Projekt er et unikt tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde med ikke færre ned 30 forskellige aktører i form af: Folkeskoler, ungdomsuddannelser, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, politiske beslutningstagere, ungdomsskolen, NGO ´er.

Sammen vil de sikre sammenhæng, kvalitet og fremdriften i projektets udvikling over de tre år.

 

Se deltagere i advisory boardet og læs mere om hele projektet i PDF-versioner nederst:

Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen
Odense Bæredygtighedsråd
Næstformand, 3F Odense
Tidl. Skoleleder, Risingskolen
Medlem af ungdomsskolebestyrelsen og Børn- og Ungeudvalget.

VandCenter Syd
Bestyrelsesformand
Kunde- og kommunikationschef
Odense Renovation
Adm. Direktør
H.J. Hansen
R&D Projektleder
Elsesminde Odense Produktions-Højskole
Forstander
Gro Odense
Græsrod
Odense Fødevarefællesskab
Græsrod
Odense Fælleselevråd
Ubberud Skole
Agedrup Skole
UngOdense
Tovholder, Læring for fremtiden/E-mail: ectr@odense.dk
Repræsentant fra Fjordens dag – Grejbank Fyn – Naturaktiviteter
Bæredygtighedssekretariatet
Projektleder
Syddansk Erhvervsskole
Afdelingsleder, Odense Tekniske Gymnasium
University College Lillebælt
Uddannelseschef
Syddansk Universitet
lektor
Institut for Teknologi og Innovation
Kold College
Uddannelsesleder
Skolesamarbejdet i Nord
Skoleleder, Næsby Skole
Skoleleder, Risingskolen

Advisoryboardets anbefaling

Oversigt over deltagere

Bæredygtighed og kloge hænder. Fuld artikel.

Indstilling fra skolebestyrelsen

Læring for fremtiden, brochureform

Læring for fremtiden, projektbeskrivelsen

Partnerskabsaftalen for Skolesamarbejdet i Nord 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.