Skolerne i Snekkersten afd. Borupgård 2017 (Helsingør)

Skolerne i Snekkersten afd. Borupgård 2017 (Helsingør)

Et inklusionstiltag i gruppeform. Fokus er på elever, der i perioder har ’ondt i livet’, grundet fx skilsmisse, omsorgssvigt, sorg, misbrug mm., samt elever med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Der er gruppetilbud for henholdsvis indskolings- og mellemtrinselever. Skolen arbejder med brobygning mellem gruppetilbud og elevens stamklasse, så eleven lander trygt i egen stamklasse.

På Borupgaard skolen er der cirka 650 elever. Skolen har en del børn, der har brug for at blive inkluderet. Borupgaard skolen har et team af 7 ressourcepædagoger, der fik mulighed for at udvikle deres eget koncept, hvor de kunne inkludere flest mulige elever på deres skole.

Det er mundet ud i Mestringsgrupperne, hvor skolen har rigtig god mulighed for at arbejde med elevernes trivsel, læring og dannelse. De samarbejder med elevernes forældre og lærere og det giver eleverne en helt anden skoledag.

Skolens inklusionselever bliver klædt rigtig godt på til at mestre deres udfordringer, de deler erfaringer i grupperne og oplever at andre børn har samme følelser og tanker som dem.

Det er tryghedsskabende for børnene at opleve at Mestringsgrupperne har fokus på positivt nærende samvær.    

Mestringsgrupperne er opdelt i tre M-grupper: M1, M2 og M3.

Beskrivelse af M1
Målgruppen: Elever med autisme spektrum forstyrrelse, ADHD og elever med lignende behov for ro, struktur og forudsigelighed. Forløbet er på 12 uger og der er max 6 elever pr. gruppe. Når eleven får plads, afholdes et møde, hvor forældre, lærer og pædagoger deltager. Her afdækkes elevens styrker og udfordringer, og der formuleres mål til handleplanen.
Efter endt forløb, afholdes et evalueringsmøde med forældre, lærer og pædagoger.

Formål med forløbet: At skabe genkendelighed, struktur og tryghed.  Eleverne får de nødvendige redskaber til, at takle de udfordringer de ofte møder i deres stamklasser. I den lille gruppe får eleverne roen til, at koncentrere og øve sig i de udfordringer, de har. 

Dagligdagen:
Der vil være et dagligt bånd på 2 lektioner, fra 10:00 - 11:30

 • Fag- fagligt materiale fra klassen. Lærerne sørger for, at eleverne får det materiale med, de skal arbejde med/i.
 • Koncentrations træning (evt. Mandela, puslespil og lignede).
 • Social træning (livsduelighed). Lære at aflæse andres signaler, kropssprog. Øve hensigtsmæssigt kontaktform til andre. Konflikthåndtering mm.
 • Regel lege. Vi tager udgangspunkt i de lege som øves i stam klassen.
 • ”Pyt” træning, b.la via rollelege.
 • Sansemotorisk træning.

Som pædagogisk værktøj, bruges der piktogrammer til at understøtte og visualisere læringsforløbet.

Afslutning på forløbet:
Alle elever får et Diplom efter endt forløb. Her vil vi bl.a. skrive, hvad det enkelte barn har øvet sig i.

 

Beskrivelse af M2
6 elever, 2-4 lektioner i træk, pr. dag pr. uge.

Forældre og lærere inddrages i alle faser af forløbet.

I pædagogikken benytter vi alternative kommunikations- og forståelsesfremmende strategier som visualisering og konkretisering, og undervisningsmiljøet skal tilpasses systematisk i forhold til tid, rum og indhold. Visuel og/eller skriftlig information til støtte for verbal kommunikation. Dette sker gennem ex piktogrammer.

Fysisk organisation
Der skabes et klasserum, hvor hver elev har deres eget afskærmede bord, som vender mod væggen. Dette laves for at afskærme eleven for visuelle forstyrrelser. Skolen laver et stort bord i midten af rummet, som skal danne grundlag for fællesskabet.

Individuel skema
Hver elev kommer med hver deres udfordring. Derfor skaber vi et ”skema” som tager udgangspunkt for den enkelte elev. Skemaet tager udgangspunkt i handleplanen.

Arbejdssystem
Igennem en fast struktur og visualisering og konkretisering af dagen skabes der et arbejdssystem, hvor eleven ved hvad der forventes.

I M2 gennemgåes:

 1. Socialtræning.
 2. Understøttende undervisning i de fag hvor det er sværest.
 3. Indkøring af piktogrammer. Og indlæring af brug af samme.

Socialtræning
Her bruger skolen KAT-kassen og KAT-skema, som gennem visualisering af følelser kan hjælpe eleven med at afdække følelser og reaktioner. Eleven trænes kognitivt i, at forstå andre og dermed erhverve sig færdigheder til et godt samspil og venskaber. Ligeledes bruger skolen fællesskabet i gruppen, til at skabe fælles dialog. Eleven skal gennem forskellige øvelser og dialog lære forskellige strategier til, at kunne løse forskellige udfordringer. Udfordringer der kan ske i det store klasserum og i relationer.

Understøttende undervisning i de fag hvor det er sværest
Nogen elever har fag som er svære. Disse fag er dem skolen tager udgangspunkt i, da vi skaber rammer for, at der kan være ro til at eleven kan fordybe sig i det fag. Vi bestræber os på at eleven oplever en succes ved det der er svært, som eleven kan tage med sig ind i det store klasserum.

Piktogrammer
Skolen har indført piktogrammer, som er tilpasset den enkelte elevs behov. Piktogrammer skal hjælpe eleven med at strukturere sin arbejdsdag i skoleregi. Disse piktogrammer skal derfor også integreres i det store klasserum.

 

Beskrivelse af M3

Skoleåret opdeles i tre perioder, og der oprettes to grupper af 8-10 elever.

Den ene gruppe - M3-Mini - vil bestå af elever fra 2-4. klassetrin, og den anden gruppe - M3-Mellem - af elever fra 5-6. klassetrin.

Hvert forløb strækker sig over 12 uger.
Uge 1: Opstartsmøde med familierne
Uge 2-11: M3-gruppeforløb med eleverne
Uge 12: Evalueringsmøde med familierne

M3 gruppen mødes en gang om ugen i et dobbeltmodul fra kl. 8 - 9.30.

Overskriften for disse forløb dækker over en bred vifte af udfordringer, bekymringer og frustrationer, som disse elever kæmper med i forhold til skilsmisse, sorg, alkohol, svigt mm. - kort sagt, at de i en periode i deres skolegang har ’ondt i livet’. Der er tre aktivt deltagende ressourcepædagoger i alle gruppeforløb, hvilket er med til at sikre genkendelighed, kendte relationer og trygge rammer, at samtale i for eleverne.

Formålet med forløbet er at eleven:

 • opnå en tillid og tryghed i forhold til at få italesat deres forskellige udfordringer
 • opbygger venskaber med ligesindede og får følelsen af, at de ikke står alene med deres personlige udfordringer
 • hjælpe andre elever i samme situation vha. egne erfaringer/oplevelser
 • selv er med til at finde frem til mulige løsninger ift. egne problematikker/udfordringer
 • tilegner sig mestringsstrategier ift. bl.a. konflikthåndtering

M3-gruppen skal ses som en forbyggende, indgribende og genoprettende foranstaltning. Derudover er der fokus på mestringsstrategier, opdatering af handleplaner samt løbende informationsmails til familierne.

I forbindelse med gruppeforløbene laver M3-teamet 1-2 seancer i de respektive elevers klasser, sådan at eleven oplever, at klassen og lærerteamet også er en del af forløbet. Her er der fokus på klassetrivsel og indholdet vil være en komprimeret udgave, af det der arbejdes med i M3-gruppen. Dette skal være med til at skabe en åbenhed, samt et fælles fokus på elevens og klassens udfordringer.
Klasseseancerne vil foregå i et dobbeltmodul fra kl. 8:00 - 9:30

Brobygningen mellem M3-gruppen og klassefællesskabet er en nødvendig del af processen, da konceptet dermed bliver cirkulært. Med dette koncept vil M3-teamet i løbet af et skoleår, have kontakt med mange elever, deres familier og ikke mindst deres klasser og lærere.

M3 i indskoling
I forhold til indskolingen, - 0.- 1. klasse - vil M3-teamet arbejde med forebyggende forløb, hvor der tales om relationer, kammerater, skoleparathed og udfordringer med hele klassen.

Der samarbejdes med klasseteamet om hvilke problematikker, der er i de pågældende klasser, samt hvilken indsats der er brug for. Forløbene vil foregå i et dobbelt modul fra kl. 8:00-9:30. Eleverne indstilles via et indstillingsskema til M-grupperne af klasseteamet omkring den pågældende elev.

"Vores koncept virker, og kan implementeres meget let på andre skoler. Vi har kun haft positive tilbagemeldinger fra elever, lærere og forældre. Det kræver nogle menneskelige ressourcer og så kan konceptet startes. Det er et enkelt koncept med stor virkning," udtaler en talsmand fra skolen

Konceptet er udviklet af ressourcepædagoger og har kørt siden starten af skoleåret 2017/18.

 

Skolens hjemmeside; http://skolerne-i-snekkersten.dk/

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.