Nørre Vedby Skole & Børnehus (Guldborgsund)

Nørre Vedby Skole & Børnehus (Guldborgsund)

Skolen har sat fokus på træning af den udtryksfulde læsning (prosodi) for at give eleverne både større læselyst og bedre læseforståelse

Nørre Vedby Skole og Børnehus har lavet et udviklingsforløb, hvor formålet er at træne den udtryksfulde læsning (prosodi), idet forskning viser, at dette giver både større læselyst og læseforståelse.

Udviklingsforløbet skal danne baggrund for udvidet makker-arbejde inden for læsning, styrke læring, trivsel og dannelse på tværs af årgange både blandt elever og børnehavebørn samt støtte op om den røde tråd i læsning helt fra børnehave til 9. klasse.

Udviklingsarbejdet fandt sted i august-september 2016. Parterne i udviklingsforløbet er elever og medarbejdere fra skolen og den lokale børnehave Ønskeøen, der ligger i tilknytning til skolen. Derudover blev en ekstern historiefortæller inviteret til opstart af udviklingsforløbet.

Ved koncentreret fokus på både bedre oplæsning og bedre lytning, blev udviklingsforløbet flydende læsning i praksis sparket i gang på FN's læsedag den 8. september 2016. De større børn fik fra morgenen en indføring og vejledning i oplæsning fra en ekstern ekspert, hvor der var fokus på meningsfuld oplæsning, på læseforståelse ved begrebsafklaring og dialogisk læsning. Dette dannede grundlag for efterfølgende udvidet makkerlæsning i klasserne, for de større klassers oplæsning for de mindre klasser i skolen samt for de større elevers oplæsning for de små børn i børnehaven, se vedlagte bilag over dagen. Denne opstart af udviklingsforløbet udvikles efterfølgende ved at der etableres udvidet makkerlæsnings-forløb i løbet af det kommende skoleår.

Udviklingsforløbets fokus:

  • Målstyret læring
  • Åben skole
  • Lektier og faglig fordybelse
  • Lærer-pædagog-samarbejde
  • Trivsel

Betydning for læring, trivsel og dannelse

Udviklingsforløbet har betydet meget for elevernes læring, idet det har givet børnene et billede af, hvad der skal til for at blive en god oplæser og en god lytter. Samtidig er trivsel forbedret blandt eleverne på skolen, da samværet om oplæsningen har givet fornyede venskaber og forståelse elever og børnehavebørn imellem. Elevernes dannelse er højnet, da dannelse også indbefatter, at man er en god aktiv lytter over for sine omgivelser. Eleverne har i forhold til tidligere år kunne opleve progression i evnen til at kunne lave meningsfuld højtlæsning. Både Lærere og pædagoger er samtidig blevet opmærksomme på at højtlæsning kan bidrage til en positiv læseindlæring.

Den åbne skole og gæstelærere har også en positiv indflydelse på elevernes engagement i opgaveløsning og arbejdsindsats, og da skolen i nabobyen har en professionel historiefortæller, som ville komme hele formiddagen og introducere eleverne til højtlæsningens kunst og selv læse udvalgte tekster op, var det en kærkommen mulighed at inddrage hende (Marianne Christensen), som ekstern underviser.

Nørre Vedby skole har i flere afholdt FN’s læsedag, hvor fokus har været på størst antal læste sider pr. klasse. Til dette års læsedag satte skolen sig for at gøre mere ud af dagen og lade den vare fra kl. 8.00 - 11.30, primært fordi det i år var 50 år siden FN's læsedag blev startet (se baggrundsinformation her).

Inspireret af læsevejleder og af den fremherskende læse- og litteraturpædagogik (også kendt som den australske model) blev der i år sat fokus på HØJTLÆSNING, som er mere end bare OPLÆSNING. 

Eleverne blev fordelt på 3 hold efter alder/afdeling, og hele forløbet har været en stor succes både for samarbejdet institutionerne imellem samt for elever og børn. 
Se en uddybende beskrivelse af forløbet med skema over selve højtlæsnings-dagen her.

Der er endnu ikke lavet en formel test af forløbet, da det stadig er igangværende med makkerlæsning, men den samlede bedømmelse på skolen og i børnehaven af opstarten og det videre forløb er rigtig god og ses klart i hverdagen medarbejdere, elever og børn imellem. Se evalueringsskema her.

Udviklingsforløbet bliver en fast del af skolens hverdag, da makker-læsningen nu tænkes ind på alle klassetrin og på tværs af klassetrin. Samtidig er forløbet med til at uddybe samarbejdet med børnehaven (der fysisk er placeret tæt ved skolen) ved at de større børn i visse timer i løbet af skoleåret går over og læser for de mindre børn i børnehaven. Dette højner selvværd for de større elever og er med til at knytte bånd blandt børnene på tværs af alder. Samtidig er forløbet med til at sikre den røde tråd i læringen helt fra børnehaven op til 9. klasse og forbedre og lette overgang fra børnehave til skole. Forløbet er let at integrere i enhver skoles daglige virke, og der er ikke mange ekstra omkostninger forbundet med forløbet, idet kun den indledende oplæsningsvejledning til de store børn var etableret via en ekstern ekspert i historiefortælling (Marianne Christensen, historiefortæller, foredragsholder, coach og underviser).

Vejledning til andre

Der nedsattes et udvalg bestående af skolens læsevejleder, bibliotekar samt dansklærerne, der deltog i planlægningen af dagen. 
Kontakt til børnehaven blev etableret via den pædagogiske leder på skolen.
Se baggrundsinformation om FN's læsedag, skolens Huskeliste ved fællesarrangementer, Fif til forældre (som børnene fik med hjem) samt Evalueringsark.

Ansvarsfordelingen

Samarbejdet med den eksterne historiefortæller og forarbejdet til dagen blev fordelt mellem udvalgets medlemmer: 
a.    Kontakt og aftaler til historiefortæller
b.    Dagens udformning og opdeling, projektplan og tidslinje
c.    Forældrefolderen ”Fif til læsning”
d.    Oplæg til øvrige lærere og børnehusets personale
e.    Kontakt til pressen
f.    Opgaver til klassernes dansklærere
g.    Huske- og tjekliste til brug for større fælles arrangementet
h.    Særlig hensyn til eleverne fra autisme-afdelingen
i.    Ansvar for velkomst
j.    Supplerende materialer og udsmykning

Se i øvrigt:

 

Skolens hjemmeside; http://norrevedby-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.