Fredensborg Skole (Fredensborg)

Fredensborg Skole (Fredensborg)

Udeskolen – en helt naturlig, integreret del af skolelivet på Fredensborg Skole. Gennem alternative læringsmiljøer og nye måder at lære på ønsker Fredensborg Skole at fremme elevernes læring og trivsel.

Udeskolen åbnede sine døre første gang i august 2014 og har siden været en integreret del af elevernes skolegang fra 1.-3. årgang samt også for alle elever på Karleboafdelingen 0.-5. årgang – i alt får godt 300 elever på Fredensborg Skole glæde af det gennem et skoleår.

Udviklingsforløbets formål

  • Fremme flere elevers trivsel og læring gennem alternative læringsmiljøer og gennem nye måder at lære på
  • Sikre læring gennem aktiviteter i naturen, gennem praktiske færdigheder og gennem mødet med lokalsamfundet (imødekommer også elementer i skolereformen).
  • Bibringe Fredensborg Skole en relevant alternativ kompetence og samarbejdspartner til skolens lærere og pædagoger i indskolingen
  • Revitalisere afdeling Karlebo, der er Fredensborg Skoles landsbyafdeling/indskoling 0.-5. årgang 

Rammer bredere og flere elever 
Dagene på udeskolen motiverer eleverne, fordi dagene og læringen opleves som relevant, sjov, virkelighedsnær og meningsfuld.
Løbende evaluering peger på flere ting: At der stort set ikke fravær blandt eleverne, når de har dage i udeskolen. Og frikvarterer holdes praktisk talt ikke. Kun spisepausen fastholdes, så energiniveauet kan være intakt hele dagen. Dagene i udeskolen rammer bredere og flere elever; Elever, der af forskellige årsager kan være udfordret i klasseværelset, tildeles alternative roller i opgaveløsningen, og således kan de være del af gruppearbejde på flere måder – og herved se sig selv som betydningsfulde i opgaveløsningen. Eleverne forstår hurtigt, at dagene i udeskolen er ’rigtig skole’ og ikke et langt frikvarter. 

Målrettede undervisningsforløb
Samtlige 1. og 2. klasser fra indskolingen kommer fast ud én gang hver 14. dag. Dagene i udeskolen er en del af længere undervisningsforløb, der introduceres og forberedes ’hjemmefra’ i klasseværelset, udmøntes i praksis i udeskolen og evalueres og afsluttes ’hjemme’. Det er målrettede undervisningsforløb, der lever op til Undervisningsministeriets Fælles Mål og arbejder med de relevante videns- og færdighedsmål i de fag, der læses på udeskolen. For 3. klassernes vedkommende er det 6 fagdage, der lægges på udeskolen i løbet af skoleåret; 2 dages matematik, 2 dages dansk og 2 dages Natur & teknik.  
Vedr. omkostningsniveauet. Se vedhæftet bilag herom. 

Nytænkningen 
På det visionære plan: At udnytte Karleboafdelingens omkringliggende udearealer ved at etablere egen udeskole og ansætte en naturvejleder som et aktiv til skoledagen, sådan at både læringsmiljø og den professionelle kompetence udvides. Formål, at fremme flere elevers trivsel og læring.
På det praktiske plan: At involvere og frisætte den mængde af energi og frivillige kræfter, som de lokale forældre havde (og stadig har) i selve etableringen af udeskolen.  

Fælles vision
Den 1. august 2012 er det en realitet, at Karleboafdelingen lægges under Fredensborg Skole. De lokale forældre er bekymrede og går i dialog med skolens ledelse. Gennem 2013 afholdes en række arbejdsmøder med deltagelse af ledelse og repræsentanter for forældregruppen i Karlebo. Sammen udformes en vision om, hvordan Karleboafdelingen kan revitaliseres. Visionen godkendes af skolebestyrelsen i det tidlige forår 2014. Beslutningen bakkes op af Børne- og Skoleudvalget. I august 2014 har Fredensborg Skole ansat naturvejleder Peter Laxdal og er klar til at indvie og åbne udeskolen for elever, lærere, pædagoger og de mange involverede lokale aktører.

Opbakning fra forældre og lokalsamfund
Hvordan kan en udeskole etableres på 6 måneder? Det kunne den fordi viljen fra forældre og lokalsamfund var enorm. Forældrene organiserede over sommeren en række arbejdsweekender, hvor forældrene til elever på Karlebo afdelingen i helt praktisk forstand anlagde udeskolen; Udekøkken med koldt og varmt vand, nyttehaver, bålplads og bålhytte, brændeskur mv. Parallelt med etableringen af skolen blev de relevante lærere og pædagoger kompetenceudviklet og skudt i stilling – dette i samarbejde med Undervisningsministeriet, der havde udpeget Fredensborg Skole som demonstrationsskole, med det formål at samle erfaringer til andre skoler, der gik med tanker om at gå i samme fodspor.

Udeskoleaktiviteterne og faglig læring
Hvilke forandringer har det medført? De primære fag, der læses i udeskolen er dansk, matematik og natur & teknik, men også historie og billedkunst bliver integreret i udeskoledagene. Når der danses Indianerdans, arbejdes der med cirklen.  At arbejde fysisk og grave huller giver anledning til at arbejder med cylinderen, og geometrien trækkes ind, når der laves huler. Der er vedhæftet to eksemplariske læringsforløb, der illustrerer sammenhængen mellem udeskoleaktiviteterne og den faglige læring.  

Vejledning til andre
Den generelle faglighed: Fra starten har ledelsen stillet det krav, at udeskolen skal have samme faglige høje niveau som i den mere traditionelle undervisning. Det har også betydet, at kravene til undervisningsforløbene i udeskolen skal tilrettelægges i overensstemmelse med Fælles Mål og indeholde de relevante videns- og færdighedsmål. Det kræver en ledelse, der er tæt på og som faciliterer mødet mellem de tre faggrupper, lærere, pædagoger og naturvejlederen – og giver projektet den fornødne tid. Fejl laves, og dem lærer vi af. Der har været reaktioner fra bekymrede forældre, der i de første mange måneder stillede spørgsmålstegn ved, om aktiviteterne i udeskolen overhovedet havde noget med skole at gøre … Om de nu lærte det dansk og matematik, som de skulle. Informationsniveauet fra skole til forældre har i forbindelse med implementeringen af udeskolen været med større frekvens end skolen normalt praktiserer, idet der har været mange ubekendte i forhold til, hvordan eleven profiterer fagligt af udeskole tilbuddet.

Specialkompetence: Naturvejlederen har været den centrale satsning, idet målene bl.a. centrerer sig om at sikre læring gennem aktiviteter i naturen og gennem praktiske færdigheder i et miljø, som naturvejlederen mestrer og kan omsætte til konkrete læringsforløb.

Forældreopbakningen: De lokale forældres indsats og opbakning har været uvurderlig. Skolen har i den forbindelse spillet en væsentlig rolle i mellem forvaltning og forældre. I forbindelse med etablering af en udeskole på kommunens areal er der selvsagt mange retningslinjer, lokalplanlægning, regulativer og andre kommunale bestemmelser, der skal overholdes. Her skal forældrene støttes og have oversat præmisserne, så de ikke mister arbejdsglæden undervejs.

Bilag:      
Artikel af Peter Laxdal i Naturvejleder Bladet
Nyhedsbrev til forældrene – 2. årgang
Nyhedsbrev til forældrene – 1. årgang
Læringsforløb om Kartoflen – 2. årgang
Læringsforløb om Møllen – 1. årgang
Velkomstbrev til Udeskolen
Udeskolen potpourri – billeder

 

Skolens hjemmeside; http://fredensborgskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.