Bakkeskolen Cosmos 2018 (Esbjerg)

  • folkeskole

Bakkeskolen Cosmos 2018 (Esbjerg)

Fra fravalgt skole til attraktivt tilvalg. Bakkeskolen Cosmos blev igennem flere år fravalgt af mange og havde i 2016 kun ca. 30% af mulige elever fra eget distrikt og mere end 98 % elever med anden etnisk baggrund. Siden har politikere, embedsfolk, lærere, pædagoger, skolebestyrelse og ledelse arbejdet sammen om at forandre skolens hverdag, skolens rygte og dermed på sigt også elevsammensætningen.

Skolebestyrelsen sendte i skoleåret 2015/16 et ”nødråb” til det politiske system, hvori den gjorde opmærksom på, at den havde svært ved fortsat at tage ansvar for Bakkeskolen Cosmos´ udvikling og de problematikker, der knyttede sig an til skolematriklen. De kommunale politikere besluttede at igangsætte en ændring af Bakkeskolen Cosmos´ udvikling i et tæt samarbejde med embedsfolk, medarbejdere og ledelse. Dette for at sikre skolens berettigelse og med en målsætning om, at flere elever i skolens lokalområde skal vælge skolen til.

En ambitiøs og tålmodig plan
Den politiske velvilje kombineret med embedsfolks og medarbejdernes vilje og engagement resulterede i en ambitiøs og tålmodig plan med forventning om, at det ville tage lang tid for Bakkeskolen Cosmos at gå fra at være dårlige historier og fravalgt skole til at få et bedre rygte og blive et attraktivt tilvalg.
Planen indeholdt og indeholder fortsat følgende hovedelementer:

  • Etablering af en SPORT+ linje i skolens overbygning målrettet elever, der dyrker mindre eller upcomming sportsgrene. Sport+ linjen tilbyder pt. træning på højt niveau i skoletiden i eSport og TeamGym. Flere sportsgrene er på vej ind i linjen.
  •  Etablering af et Science Learning Lab. Et kommunalt skoletjenestetilbud, der understøtter den kommunale science-strategi og som benyttes at alle skoler i Esbjerg skolevæsen. Ønsket var, udover at skabe attraktive faciliteter til gavn for alle elever i kommunen, at man ved at placere Science Learning Lab på Bakkeskolen Cosmos vil få masser af gæster på skolen. Gæster, der efterfølgende vil gå hjem og fortælle om gode oplevelser på Bakkeskolen Cosmos og dermed være medforfattere på et nyt og bedre ry.
  • At blive Team Danmark breddeidrætsprofilskole ved at øge elevernes antal af idrætstimer med lektioner, hvor der arbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks ”aldersrelaterede træningskoncept” samt ved at understøtte elevernes bevægelse i både undervisning, frikvarterer og skolefritidsordning.
  • Arbejde med ”den åbne skole” i relation til skolens lokalområde ved at lave arrangementer på skolen, der involverer borgerne i skolens lokalområde. Eksempelvis afviklede skolen i juni 2018 et stort arrangement for lokalbefolkningen i samarbejde med LEGO ”LEGO Build The Change”, hvor 600 mennesker gæstede skolen for at bygge karaktertrækkene værdsættelse, vedholdenhed, selvkontrol, optimisme, engagement, nysgerrighed og empati.
  • En didaktisk orientering mod ”Hands On” og nye veje ind i ungdomsuddannelserne. Det har bl.a. betydet, at eleverne i 8. og 9. klasse ti gange pr. semester har holdundervisning på selvvalgt ungdomsuddannelse (gymnasier eller EUD) sammen med elever fra Cosmosskolens to andre skolematrikler (skolematrikler, der bl.a. har en væsentlig anden etnisk elevsammensætning).

Arbejde med skolens generelle undervisningsmiljø
For i det hele taget som skole at være i stand til at løfte den meget ambitiøse plan, med ovenstående hovedelementer, stod det klart, at der skulle arbejdes med skolens generelle undervisningsmiljø og ikke mindst at skabe medejerskab hos både elever og medarbejdere. Derfor blev der igangsat et såkaldt ”preprojekt”, hvor ledere og medarbejdere enedes om at foretage væsentlige ændringer i måden at strukturere skolens hverdag på. De afgørende elementer i denne struktur er:

  • Fokus på en læringsmættet, koncentreret og effektiv skoledag med langt mere kvalitet og med særligt blik for fællesskabet og den enkelte elev. Dette kan kun lade sig gøre så succesfuldt via vores konvertering af den understøttende undervisning til mange timer med to kvalificerede voksne.
  • Lektioner af 60 minutters varighed. Dette skaber færre overgange i elevernes skoledag, og en større overskuelighed i hverdagen for både lærere og elever.
  • Fast tilsynsteam i alle frikvarterer. Tilsynsteamet består af få voksne, der alle er dygtige til at skabe gode relationer til eleverne (også i løse situationer) og som har en klar ensartet tilgang til frikvartersreglerne. Dette skaber stor genkendelighed og større tryghed for eleverne, hvilket gør det nemmere at ”være elev”, og indiskutabelt resulterer i bedre stemning og ualmindelig god opførelse.
  •  Målrettet konkret arbejde med elevernes dannelse (som fundament for læring og trivsel) via de 7 karaktertræk: værdsættelse, vedholdenhed, selvkontrol, optimisme, engagement, nysgerrighed og empati. Disse karaktertræk er ”karakteriseret” ved, at alle både børn og voksne kan blive bedre til dem. Samtidig er de 7 karaktertræk blevet en naturlig del af kommunikationen på skolen og benyttes meget til at fremhæve positiv adfærd samt tale om, hvordan vi er sammen med hinanden og hvordan vi kan løse de udfordringer, som vi møder på vores vej – såvel på skolen, som i livet generelt.

En tydelig positiv ændring
Kombinationen af ovenstående tiltag har, langt hurtigere end nogen turde håbe på, medført en tydelig positiv ændring i skolen hverdag, i historierne om skolen, for elevernes og medarbejderes trivsel, samt, måske endnu mere overraskende end alt det andet, også allerede nu for skolens elevsammensætning.

Høj elev- og medarbejdertrivsel
Skolens hverdag er nu præget af ro, struktur og overskuelighed for eleverne, der hver dag møder engagerede lærere og pædagoger. Historierne om skolen har ændret sig fra at være overvejende negative og fordomsfulde til nu at være præget af nysgerrighed og positivitet.  Skolens placerer sig højt ift. måling af både elev- og medarbejdertrivsel.

Ny elevsammensætning
Endvidere er elevsammensætningen i skolens overbygning nu 40% elever med dansk etnicitet og kun 60% elever med anden etnisk baggrund end dansk. En fantastisk udvikling, der startede med de første nye etnisk danske overbygningselever for blot 12-14 måneder siden og som nu ser ud til at være en udvikling, der fortsætter. Håbet er selvfølgelig, at elevfordelingen på alle årgange vil følge lokalsamfundets etniske sammensætning og at skolen vil lykkes med at blive eget skoledistrikts naturlige førstevalg.

Samarbejdet omkring udviklingen af Bakkeskolen Cosmos på tværs af medarbejdere, bestyrelse, afdelingsledelse, embedsfolk og lokalpolitikere, er helt unikt og jeg vil gerne fremhæve dette samarbejde som den væsentligste faktor for, at alle involverede nu har en fantastisk tillid til og tro på, at projektet når helt i mål.  Særligt involveringen af medarbejderne i projektet og ikke mindst deres engagement har været udslagsgivende for, at vi nu er i omtalte meget positive udvikling. Lysten til hverdagen, troen på at lykkes og viljen til at yde ekstra er simpelthen enorm på Bakkeskolen Cosmos. 

Skolen er ikke i mål, men den er på rette vej. Væk fra dårlige historier og fravalgt skole mod et bedre rygte og et attraktivt tilvalg.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.