Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved)

Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved)

Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stigende fokus på at elever med særlige behov skal inkluderes i det almene undervisningsmiljø, forsøger Kobberbakkeskolen at vende bøtten på hovedet, og etablere klasser hvor tankegangen er at bringe det almene undervisningsmiljø tættere på elever med særlige behov.

SIAA: Struktur, Inklusion, elever med Autisme og Almenelever.

SIAA-projektet ved Kobberbakkeskolen skal bidrage til, at Kobberbakkeskolen rummer flere elever med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) i skolens almenklasser, end hidtil har været muligt.

Målgruppen for projektet er alle elever, som har særlig fagligt og socialt udbytte af en meget struktureret og visualiseret hverdag med ressourcer i klasserummet til både at sikre elevernes faglige fordybelse og faglige udvikling, samt udvikle elevernes sociale kompetencer. Dette for at tilgodese både elever med ASF og almen elever.

Usynlige handicap og almenklasser

Elever med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap, men er udfordret af forstyrrelse af den sociale kommunikation, det sociale samspil og af deres forestillingsevne. Ofte har elever med ASF også sanseforstyrrelser.

Elevgruppen fra almenklasserne er elever som ikke har diagnoser eller udviser en udadreagerende adfærd. Elever som er i stand til at udnytte egne ressourcer, så de kan udvikle deres faglige kunnen bedst muligt.

Projektet er inspireret af Nest programmet, der er udviklet af New York City Department of Education og efterfølgende implementeret i Danmark af folkeskolen Katrinebjergskolen i Aarhus Kommune, der pr. 1. august 2016 har valgt at oprette to Nest-klasser i indskolingen, i overensstemmelse med Nest programmets principper.

Desuden bygger projektet på vor egen praksis fra autismeklasser igennem 25 år. Vi tager primært udgangspunkt i egne erfaringer og egne visioner.

Vores egne principper er inspireret af TEACCH og viden fra Danmark om struktur og visualisering.

 • Tydelig struktur gennem dagen og den enkelte lektion.
 • Visualisering; dagsskemaer, lektionens indhold og varighed, visuel guidning til f.eks. at tage overtøj af, tage sutsko på, hvor højt må vi tale nu, hvordan markerer jeg ønsker om hjælp, o.a.
 • Overskuelighed og system i klassen. Hvor finder jeg hvad, hvem kan jeg henvende mig til nu? (billeder af tilstedeværende voksne) Hvor får jeg hjælp osv.
 • De voksne taler et tydeligt og konkret sprog i lavt toneleje. (fyldord minimeres)

Tankegangen bag SIAA er, at vi tager udgangspunkt i, hvordan elevens læring kan fremmes bedst muligt, med henblik på at sikre dels den størst mulige faglig progression og fremskridt, og dels udvikle de sociale kompetencer.

Struktur, Inklusion, elever med Autisme og Almenelever

SIAA står for Struktur, inklusion, autisme og almen, og lægger vægt på at opbygge de rette velstrukturerede rammer, således at børnene bliver så dygtige som de kan – og samtidig sikre at de trives og udvikler sig.

SIAA bygger på:

 • Struktur, for at anvende kendte strategier, skabe genkendelighed gennem klare rammer og anvende understøttende fysiske rammer. Skabe forudsigelighed, ro og overblik for den enkelte elev.
 • Inklusion for rummelighed og læring – forståelse for helheden, fagligt og socialt, samt trivsel for den enkelte elev. Accept af den enkelte, aflæse signaler og forstå handlemåder, være i progression.
 • Autisme dvs. Elever med ASF.  4-5 af eleverne i klassen har dette, hvilket strukturen og det lave elevtal danner grundlaget for.
 • Almen da det er klassens tilhørsforhold – der arbejdes ud fra folkeskolelovens målsætning, og vi sigter mod at gøre den enkelte elev så fagligt og socialt dygtig og kompetent som muligt. Der arbejder ud fra folkeskolelovens og bekendtgørelsens faglige mål, timetal, læseplaner m.v.

I SIAA klasserne vægter vi fagligheden og socialforståelse højt. Det er vigtigt der er en god trivsel, for herigennem at skabe de mest optimale rammer for læring og udvikling.

Eleverne i den enkelte klasse sammensættes således, at de alle deltager i og inkluderer hinanden i fællesskabet. Dette sikres gennem strukturerede rammer for undervisningen og fokus på den pædagogiske inklusion samt læringsfællesskaber.

Undervisningen tager afsæt i, at læring finder sted i en omsorgsfuld rede (på engelsk ”nest”).

Fokus på den trygge rede sikrer, at læringen sker gennem en struktureret ro og respekt, tryghed og forudsigelighed, med vægt på at det er motivation og faglige ambitioner, der driver læringen.

Der er fokus på ordvalg, stemmeleje og kommunikationsform, og vi arbejdere ud fra et anerkendende perspektiv.

På Kobberbakkeskolen er der omkring 50-60 elever, som tilhører gruppen af børn med forskellige grader af autisme. Fælles for gruppen er, at den i dag i høj grad modtager undervisning og relationel støtte i et specialundervisningsforløb. SIAA-projektet muliggør dermed – gennem sin nye struktur og kvalitet - at en stor del af eleverne med autisme gennemfører et undervisningsforløb i en almenklasse.

Alle elever i SIAA klasserne skal undervises ud fra deres faglige niveau, og målet er at de når så langt som muligt så deres muligheder for valg af videregående uddannelser højnes og de får et solidt og bredt fundament for deres videre uddannelsesforløb og trivsel.

Etablering af klasser

Oprettelsen af SIAA-klasser vil ske med virkning fra 1. august 2017. Målet er, at der oprettes én klasse på hver årgang fra 0. til 6. klasse, dvs. i alt 7 klasser.

Fra skoleåret 2018-2019 udvides med 7. klasse, 2019/2020 med 8. klasse og 2020/2021 med 9. klasse.

Eleverne i indskolingens og mellemtrinnet (0. – 6. klasse) samles i SIAA-klasser på Afdeling Sct. Jørgen, mens elever i 7.- 9.klasse samles på Afdeling Sjølund.

Alle klasserne dannes ved, at forældrene til både ASF-børn samt øvrige børn i SIAA-klassen ønsker at blive en del af tilbuddet.

Målet er således, at der er SIAA-klasser på Kobberbakkeskolen fra 0. til og med 9. klasse, dvs. i alt 10 klasser ved skolestart 2020-2021.

Antal ugentlige timer og klassestørrelse

De ugentlige timetal i 40 uger om året er, som anført i folkeskoleloven, følgende:

 • Indskoling: 30 timer
 • Mellemtrin: 33 timer
 • Udskoling: 35 timer

I hver klasse er der maksimalt 16 elever, hvoraf 4 - 5 elever har ASF

Ressourcer

Med 4-5 børn i hver klasse med ASF og med beregning af tilskud (fra egne 20.2 midler) ud fra normal takst for elever i en almenklasse, er der mulighed for at finansiere driften i SIAA-klasserne, dvs. det kan egenfinansieres, således at der permanent i klassen er både en lærer og en pædagog. I forhold til de nuværende udgifter til specialundervisningen, som udgør ca. 250.000 kroner pr. elev årligt, er det således muligt at finansiere, at der er to voksne i klassen permanent.

I indskolingen betyder det, at der er to gennemgående lærere samt én pædagog tilknyttet klassen, og at der er én lærer og én pædagog, som arbejder sammen i klasserummet. Der er således altid to voksne i klassen, og pædagogen er med i frikvarterer og de kreative fag som idræt, musik og billedkunst.

I mellemtrin og udskoling vil der være flere lærere tilknyttet, som har undervisningskompetence i de enkelte fag.

Fysiske rammer

Udgangspunktet er de nuværende fysiske rammer med grupperum og klasseværelser.

Indskoling og mellemtrin lokaliseres på afdeling Sct. Jørgen (0.-6. klasse), mens udskolingen (7.-9. klasse) lokaliseres på afdeling Sjølund.

Hertil kommer investering i de fysiske rammer på følgende områder:

 • Neutrale farver i klasseværelser m.v.
 • Ensartethed
 • Fleksible afskærmninger
 • Visuelt dagsskema
 • Skabe med låger i stedet for hylder
 • Hver elev har sit eget bord og sin egen stol
 • Time Timer (nedtællingsur)
 • Digitalt undervisningsmateriale
 • Mobile arbejdsenheder til undervisningsbrug

Ovenstående skal finansieres gennem puljebevilling, eksterne fonde samt gennem intern driftsbevilling.

 • Klasserne er placeret i samme afdeling som almenklasserne på årgangen
 • Hvert klasselokale har et lille rum tilknyttet hvor det er muligt at trække sig til
 • Der er mulighed for at holde frikvarter i mindre miljøer end på de store legearealer
 • Hver elev har sin egen plads
 • Der er arbejdsstationer i klassen så man kan trække sig lidt væk hvis der er behov
 • Der bruges faglokaler til de fag der indbyder til det.

Mål og undervisning

Målet med læringen er:

 • At alle elever lærer det maksimalt opnåelige, uanset særlige behov
 • At alle elever mødes på deres individuelle læringsniveau
 • At klasserummet er indrettet med særlige læringsstationer/stillehjørner/fælles steder, idet der lægges vægt på at alle ved, hvad de skal
 • At der eksisterer et fælles værdigrundlag blandt de pædagogiske medarbejdere, som sætter retningen i forhold til de opstillede mål
 • At der foruden de faglige resultater, fokuseres på hver enkelt elevs potentiale og ressourcer, og alle elever får mulighed for at lære, tænke og problemløse selvstændigt
 • At eleverne ud over at opnå gode faglige resultater ved 9. klasses prøve tillige udvikler deres intellektuelle, følelsesmæssige og sociale kompetencer

SIAA-klassernes skoledag er nøje forberedt af medarbejderne. Gennem hele skoledagen anvendes en struktur, hvor aktiviteterne støttes af visuelle og auditive systemer, så eleverne altid er klar over, hvad de skal lave, hvem de skal lave det sammen med, samt hvordan og hvorfor de skal lave det.

En detaljeret planlægning af dagen udgør forudsætningen for at skabe den nødvendige klare struktur og ro omkring læringsaktiviteterne, så alle børn kan indgå ligeværdigt i fællesskabet.

Børnene bliver undervist i:

 • Folkeskolens fag, med fokus på de mål, der er angivet i folkeskoleloven
 • Social træning i sociale kompetencer med henblik på at fremme positiv adfærd, selvregulering, og problemløsning
 • Fysiske aktiviteter

Undervisningen er tilrettelagt, så alle undervises i fælles temaer samtidig med, at der tages højde for elevernes individuelle faglige niveau og behov.

Der er opstillet læringsmål for hver enkelt elev på både kort og lang sigt, samtidig med at der er formuleret læringsmål for hele klassen. Begge dele er altid tydelige for børnene.

Løbende samarbejde og dialog med eleven

Udgangspunktet for undervisningen er, at det er læreren og pædagogen, som løbende i et samarbejde og dialog med eleven skal ændre den måde, som de håndterer læringssituationen, i overensstemmelse med den enkelte elevs behov. Lærere og pædagoger supplerer hinanden i dagens arbejde og i udviklingen af den enkelte elev.

Der arbejdes på fagligt og kognitivt at udvikle og understøtte den enkelte elevs kompetencer.

Når man er elev i en SIAA-klasse, kan man forvente:

 • Undervisning baseret på struktur og forusigelighed
 • Fokus på faglig læring
 • 16 elever i klassen
 • To medarbejdere på i undervisningen, hhv. lærer og pædagog
 • Samarbejde på tværs af årgangene
 • Samarbejde med de øvrige klasser på årgangen
 • Undervisning der følger Folkeskoleloven
 • Samarbejde med SFO for indskolingen
 • Mulighed for udvikling og pleje af særlige talenter/interesseområder

De pædagogiske metoder tager udgangspunkt i:

 • En pædagogik hvor barnet mødes med indføling og forståelse, så der dannes et grundlag for trivsel, selvværd og samhørighed som udgangspunkt for personlig og fælles udvikling og forståelse. Der vil igennem skoledagen konkret arbejdes med forståelse og italesættelse af, hvad det er der sker i forskellige situationer, hvordan det kan forstås og håndteres, fulgt op af forstærkninger i form af anerkendende ord når man oplever eleven handler korrekt.
 • En pædagogisk tilgang, hvor det enkelte barn oplever at blive mødt og accepteret for den man er, og hvor der ikke drilles eller mobbes. Man er en del af et fællesskab.
 • En metode hvor undervisningen underbygges visuelt og der gives feed-back  på elevens indsats.
 • En relationspædagogisk tilgang, hvor der er fokus på selve relationen mellem eleven og medarbejderen, samt mellem elev og elev og mellem medarbejder og medarbejder. Samværet skal være præget af samhørighed og positivitet. Det er igennem involvering og tilknytning der skabes rum for læring og udvikling, og hver den enkelte elev føler sig anerkendt og værdsat.
 • En anerkendende pædagogisk og kommunikativ tilgang, hvor man bevidst forholder sig til anerkendelse som pædagogisk metode i hele sin pædagogiske praksis. Eleven skal opleve, at det bliver værdsat for sine særlige evner, kvaliteter og handlinger. Vi tror på at eleven herigennem får energi og lyst til at lære og skabe, - både alene men også i samspil med andre.
 • Klasserumsledelse som pædagogisk værkstøj, for at skabe synlige rammer, ro og mål for læring.

Samarbejde

 • Der lægges vægt på et positivt samarbejde mellem skole og hjem
 • Vi forventer man som forælder bakker op om strukturen og pædagogikken
 • Vi forventer eleverne møder undervisningsparate i skole
 • Vi forventer eleverne har de nødvendige redskaber/og påklædning med i skole
 • Vi skaber gode rammer for læring
 • Vi har fokus på faglig læring og social/personlig udvikling
 • Vi møder den enkelte elev på dennes niveau
 • Vi er anerkendende i vores kommunikation
 • Vi tilbyder god faglig undervisning i alle vejledende fag for årgangen
 • Vi forventer forældre bakker op om lektier og daglig læsning

Planlægning

 • Der lægges hvert år et skema, som ikke kan rykkes af andre årgange.
 • Der laves generelle aftaler/rammer for brug af faglokaler.
 • SIAA – klasserne er placeret på afdeling Sct. Jørgens for indskoling og mellemtrin. For udskoling er de placeret på afdeling Sjølund (med opstart for skoleåret 2018/19).
 • Personalet i SIAA- klasserne har hovedparten af alle deres timer i disse klasser. Ideelt har medarbejderne alle deres timer i SIAA – klasserne.
 • Skemaet lægges èn gang årligt, men der kan være forskel på skemaerne for første og andet halvår. Dette fordi nogle fag kun er tildelt en lektion ugentlig, og det vil give mening at have to i rækkefølge. (eks billedkunst, musik o.a) hvorfor faget så vil strække sig timemæssigt over et halvt skoleår.
 • SIAA – klasserne følger Folkeskolens vejledende timetal, og den af skolebestyrelsen vedtagne fordeling af fag.
 • Der er tilknyttet faglig sparring med matematikvejleder og læsevejleder, og der vil blive samarbejdet med nødvendige eksterne samarbejdspartnere i det omfang der er behov for det.
 • Forberedelsen tager hensyn til differentieringen i gruppen, både i forhold til faglige niveau, læringsstil og mål for den enkelte elev.
 • Personalet forbereder sammen hvilket tema/emne der skal arbejdes med i de enkelte fag, og fordeler arbejdsområder/opgaver imellem sig.
 • Der laves en ugeplan, som udsendes senest fredag, så forældrene hjemme kan støtte op om undervisningen og forberede eleven på den kommende uge hvis der er behov for dette.
 • Der er dagligt et visuelt skema i klassen for hele skoledagen, ligeledes visualiseres den enkelte lektions indhold.
 • Der afholdes fra skoleårets start og frem til efterårsferien 1 ugentlig klasseteammøde, og efter efterårsferien, hver anden uge.
 • Der afholdes årlige forældremøder og skole/hjem samtale.
 • Der kommunikeres mellem skole og hjem via Intra. Der kan aftales telefonsamtale eller møde hvis det er behov for dette for at sikre elevens trivsel.
 • Der afholdes årlige elevsamtaler, hvor elevens læringsmål og trivsel er i fokus.
 • Personalet i SIAA- klasserne holder frikvarter sammen med deres elever. Der er altid en lærer eller pædagog fra klassen tilstede, og hvis eleverne deles i firkvartererne, laves der aftaler med de andre medarbejdere fra SIAA om tilsyn, således at der altid er en kendt voksen.
 • Der laves legeaftaler for frikvartererne i indskolingen, så eleven ved hvem man leger med i pågældende frikvarter, og så vi herigennem sikrer at ingen mod sit ønske mangler legekammerater.
 • Klassen følger de for afdelingen traditionelle aktiviteter. (eks. Motionsdag, sidste skoledag, juleafslutning o.a.) Der kan laves særlige aftaler for de elever som ikke kan rumme aktiviteterne.
 • Der arbejdes med social træning, så eleverne får en forståelse af deres kammerater og det de oplever i skoledagen. Der arbejdes med KAT– Kassen, Sociale Historier og Trin for Trin.
 • SIAA klasserne vejledes løbende, og der vil løbende være observation i klasserne (som i alle andre klasser).  Dette er politisk vedtaget i forbindelse med de faglig mål Næstved kommune har sat.
 • Eleverne deltager i de Nationale test, samt øvrige test i løbet af skoleåret.
 • Der afholdes årligt to klassekonferencer hvor der er fokus på elevens læring, faglige standpunkt og sociale kompetencer.
 • Hver elev får hver måned en faglig arbejdsmakker som lærerteamet planlægger. Denne er også makker når der skal ske noget uden for klassen som relaterer til undervisningen. Eks når man går fra et punkt til et andet, så er man også gåmakker. Der går en voksen forrest og en voksen bagerst.
 • I nogle af UU- timerne arbejdes der med sociale træning.
 • Der vil være mulighed for at ”trække” 10 minutters kortet, hvis man har brug for en pause fra det sociale.
 • Der vil være mulighed for at ”trække” et hjælpekort hvis man har brug for en snak.
 • Der udarbejdes årligt revisitationsmateriale for de elever med ASF, som er visiterede til klassen. Der anvendes den skabelon som er lavet for hele Kobberbakkeskolen.
 • Der udarbejdes elevplaner på den enkelte elev. Vi anvender ”Min Uddannelse”.
 • Der udarbejdes årsplaner for det enkelte fag på hver årgang, også i ”Min Uddannelse”.

SFO –start for de elever som er i målgruppen og har behov

 • Der er pasningsgaranti i SFO ved skolestart. Der starter ”før”skolegruppe 1. april.
 • Nogle af eleverne i SIAA klasserne går i Egehuset når de har fri fra skole, andre elever går i SFO på afdeling Sct. Jørgens.
 • I SFO vil der være et lokale hvor de elever der har brug for det, vil kunne trække sig hen. Der vil være en voksen tilknyttet, og der vil arbejdes med samme struktur som i SIAA- klasserne.
 • Der vil være fri mulighed for at være sammen med alle de andre elever som går i SFO på afdeling Sct. Jørgens.

Kompetenceudvikling

Medarbejderne tager på inspirationskursus i Århus i maj måned 2017, for at få en indsigt i hvordan de arbejder med deres NEST – projekt, og hvordan de har indrettet sig og visualiseret undervisningen.

Grundlæggende viden om autisme

Alle lærere og pædagoger, der er tilknyttet projektet, skal deltage i et kursus i grundlæggende viden om autisme. Udgangspunktet for kurser er TEACCH-inspirerede metoder.

Kurset har en varighed af 10 timer, og indeholder både teori og praktiske øvelser. Temaer på kurset er følgende:

 • Viden om vigtigheden af visualisering 
 • Viden om den nødvendige daglige struktur i hverdagen 
 • Indretning af lokale 
 • Tydelig verbal kommunikation 

Øvrige kurser: Sociale historier, tegneseriesamtale, KAT og opfølgningskursus

Der gennemføres endvidere et kursus i sociale historier og tegneseriesamtale 3t. Kat-kassen/APP af 3 timers varighed. Piger og autisme, af 5 timers varighed.

Hvert år afholdes et opfølgningskursus af 4 fire timers varighed. Kurset ligger i den første uge efter sommerferien, dvs. i ugen før eleverne starter i skole.

Forældrene vil have mulighed for at deltage i et årligt kursus om autisme og pædagogiske redskaber.

Løbende sparring

Der afholdes pædagogiske sparringsmøder én gang hver 6. uge. De har en varighed af halvanden time. Disse kaldes ”Cafe`møder”, og er for alle SIAA personaler, samlet.

Der indbygges i projektet en vejleder/lærer, som én dag ugentlig frikøbes fra øvrige undervisningsopgaver. Tanken er, at hver klasse får besøg i undervisningen 2 klokketimer hver 6. uge af vejlederen/læreren, og der gives efterfølgende feedback og supervision/vejledning i forhold til egen praksis og i forhold til at videreføre den overordnede struktur for projektet.

Der skal rettes fokus på autisme-elevernes sanseprofil, evt. i samarbejde med en ergoterapeut.

Der skal sættes tid af til samtaleforløb med eleverne med autisme, for at sikre deres trivsel.

Den videre proces

Den videre proces omfatter dels færdiggørelse af dette udkast til projektbeskrivelse, dels fremskaffelse af ekstern finansiering til udvikling af undervisningen samt finansiering af kompetenceudvikling.

Første milepæl er, at der pr. 1. januar 2017 er sket en drøftelse af projektbeskrivelsen og på den baggrund foreligger der en godkendelse af projektet i Kobberbakkeskolens ledelsesgruppe, skolebestyrelsen er orienteret i december og efterfølgende er projektet præsenteret for medarbejderne.

I perioden 1. januar til 1. maj 2017 ansøges dernæst om økonomiske midler til kursus- og efter-/videreuddannelse samt til investering i de fysiske rammer.

I februar 2017 præsenteres projektet for forældre og elever med henblik på at skaffe elever til SIAA-klasserne med start 1. august 2017. Der præsenteres en beslutningsproces for oprettelse af de 7 SIAA-klasser pr. 1. august 2017, hvorefter partshøring hos forældrene og betalingsskoler/kommuner igangsættes.

Den samlede ledergruppe er ansvarlig for at understøtte en proces, hvor forældre og elever til SIAA orienteres om tilbuddet, og at ledergruppen efterfølgende medvirker til at projektets målgruppe får mulighed for at tage stilling til tilbuddet.

I maj 2017 gennemføres kompetenceudvikling blandt de lærere og pædagoger, som bliver en del af projektet over de efterfølgende næste 3 år.

I SIAA klasserne vægter vi fagligheden og socialforståelse højt. Det er vigtigt der er en god trivsel, for herigennem at skabe de mest optimale rammer for læring og udvikling.

Fordele ved SIAA klasser

 • Der gives mulighed for at styrke fagligheden hos den enkelte elev
 • Der er altid to medarbejdere i klassen
 • Det er klasser med maksimalt 16 elever
 • Der arbejdes struktureret og forudsigeligt
 • De undervisningsmæssige rammer tilpasses elevens behov
 • Der er mulighed for at styrke den enkelte elevs selvforståelse
 • Der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem

Læring er for livet, og vi vil skabe det bedste afsæt for en god og givende start.

Her flyttes fokus for, at det udelukkende er det almene undervisningsmiljø der skal tilpasses, så det kan inkludere elever med særlige behov, til at det er det specielle undervisningsmiljø der er fundamentet for at inkludere de almene elever.

Samtidig forener projektet i eksemplarisk forstand det konceptuelle NEST-program med skolens egen opbyggede viden gennem 25 års arbejde med autister og almenelever.

 

Skolens hjemmeside; http://kobberbakkeskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.