Eltang Skole og Børnehave (Kolding)

Eltang Skole og Børnehave (Kolding)

Bæredygtighed, Innovation og Design (BID) - På Eltang Skole og Børnehave har de med bæredygtighed som tema sat viden, kompetencer og færdigheder i spil gennem innovative processer i undervisningen. Eleverne har lært at arbejde i designprocesser med den usikkerhed det indebærer, at resultatet ikke altid er kendt, før man går i gang.

Eltang Skole og Børnehave har arbejdet med pædagogisk forsøgsarbejde under titlen ”Bæredygtighed, Innovation og Design” (BID). Projektet har kørt i årene 2013 – 16.

Den åbne og fri tænkning
Hensigten i skoleforløbet på Eltang skole er at skabe forudsætninger for, at eleverne opnår færdigheder, som gør dem innovative og problemløsende med baggrund i bæredygtighedstemaer. Undervisningsforløb tilrettelægges således, at resultatet ikke altid er kendt – men vejen dertil er afsøgende, problemløsningsorienteret og udviklende. Gennem elevernes skabelse af konkrete produkter/modeller, der indgår i en tænkning om bæredygtighed – og ud fra elevernes undersøgelse, handling og formidling, ny handling,- vil skolen medvirke til, at eleverne får mulighed for at udvikle sig til talenter i de nævnte sammenhænge. Gennem elevernes arbejde med praksis vil skolen fremme den åbne og fri tænkning og inkludere elever.

Kontakter med erhvervsliv og offentlighed​
Projektet har medført mange kontakter med erhvervsliv og offentlighed som beskæftiger sig med bæredygtighed. Der har i høj grad været tale om åben skole. Skolens elever har oplevet at indgå i undervisningssammenhænge, hvor de gennem deres indsats ser, at de kan gøre en forskel, samt producerer noget værdiskabende af blivende karakter. Et gennemgående afkast ved måden skolen har arbejdet på, har været, at de ser meget motiverede elever.

Mange former for bæredygtighed
Konkret indholdsmæssigt har projektet beskæftiget sig med mange former for  Bæredygtighed: Arkitektur/byudvikling, Energi/Alternativ energi, Sol og Vind, resurseforbrug, upcycling af tøj, Havebrug, Landbrug m.m.
Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. Bæredygtighed er også en økonomisk, social, etisk og økologisk synsvinkel. Ifølge den, er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid. Bæredygtighed berører derfor alle niveauer fra det lokale kvarter til kloden i sin helhed.

Undervisningens organisering
Ressourceforbruget har været det, der svarer til 2 ugentlige lektioner pr. klassetrin over en treårig periode, dertil det der svarer til en ugentlig lektion til en tovholderfunktion samt et beløb til besøg på virksomheder og samarbejdspartnere.

  • Deltagere: 4. – 6. klasse
  • Omfang: 16 blokdage om året (mandage kl. 8-13). Konkret blev undervisningen for alle 3 klasser afviklet på skolens blokdage, der giver trygge rammer og tid til fordybelse samt mulighed for at indhente inspiration i andre miljøer og undervisning såvel ude som inde
  • Gruppedannelse: Eleverne screenes og sættes i grupper og undergrupper. Der har været mulighed for holddannelse efter niveau, interesse eller køn.

Forløbene i BID har været 3-4 blokdage (mandage kl. 8-13) i træk, som har indeholdt et afgrænset tema. Det har på den måde været muligt at delevaluere – og på den måde tage højde for erfaringer med indhold, metode, holddeling m.v. 
Efter hvert forløb evaluerer eleverne sig selv og sparrer med lærere om placering i gruppe næste gang – målsætning: find ud af hvad du er god til – udvikl det.

Undervisnings og arbejdsformer
Undervisningsformen har været varieret. Skolen har vekslet mellem oplæg fra lærere, gæster udefra og besøg på virksomheder og oplevelsescentre. Eleverne har undersøgt, eksperimenteret og arbejdet praktisk med mange forskellige materialer. Der er arbejdet med præsentation og dokumentation. En gruppe af elever har lavet præsentationer på engelsk i forbindelse med et europæisk samarbejde mellem Eltang skole og skoler i Frankrig, Wales og Italien. Der er anvendt både kvalitative og kvantitative evalueringsformer del i form af spørgeskemaundersøgelse i skoleintra og dels ved samtaler i klassen eller i en given gruppe.

Viden og talent
I projektet arbejdes der ud fra en antagelse om viden og talent:
Viden: Den lærende er en aktiv deltager i konstruktionen af viden.
Talent: Alle har talent for noget – find ud af hvad du er god til – udvikl det.

Rum til afprøvning
Tilgangen til design og innovation indebærer, at der skabes rum til afprøvning på en base af opnået viden. Tryghed til at gøre ting, som muligvis ikke giver de forventede resultater, er en vigtig ramme i et innovativt miljø.

Af fejl bliver man klogere
Et gennemgående motto vi har haft, er fra en af disse øvelser, hvor man ender med at sige ”YES, VI HAR LAVET EN FEJL”. Som en gennemgående tanke i projektet, skal man lære at det er fint at lave fejl (naturligvis ikke med vilje) – når man laver en fejl i det innovative felt, betyder det at man skal tilbage til tegnebrættet – man skal f.eks. ændre på vingernes hældning på vindmøllen. Af fejl bliver man klogere – nye løsninger kan dukke op.

Processens fire faser
Processen i alle forløb gennemløber faserne SE – FIND – GØR – KAN. Et konkret eksempel på et forløb om isolering, ser sådan ud:

  • At SE: Virksomhedsbesøg - Skare Byg
  • At FINDE: Vi undersøgte forskellige materialers isoleringsevne, ud fra hypoteser
  • At GØRE: Vi lavede modeller af Halmhus – Halmhuset blev bygget
  • At KUNNE: Videnskabelig metode (hypotese - forsøg), at gå igennem en proces fra undersøgelse, idé til model – til færdigt værdiskabende resultat i virkeligheden.
    I processen lærte eleverne noget om samarbejde og udholdenhed/vedholdenhed (det er hårdt arbejde at afbarke træstammer), samtidig med at de fik en faglig indsigt.

Eksterne samarbejdspartnere
Igennem alle årene har eksterne samarbejdspartnere bidraget til projektet. For eksempel har eleverne besøgt og fået undervisning på de lokale affalds- og genbrugsvirksomheder Lotra og Meldgaard og genbrugspladsen/forbrændingen i Kolding. Bilka har vist deres solceller frem og en lokal vindmølleejer har taget i mod besøg. Hvor det har været relevant, har forældre deltaget og fortalt om deres erhverv eller overværet oplæg og deltaget i evalueringen af elevernes præsentationer. 

Vejledning til andre
Vi har opnået gode resultater og erfaringer, som vi gerne deler med andre.

Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen samt evalueringen eller se billeder fra projektet 

 

Skolens hjemmeside; http://eltang-skole.kolding.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.