Dybbøl-skolen 2017 (Sønderborg)

Dybbøl-skolen 2017 (Sønderborg)

Dybbøl-Skolen – Rum til samarbejde. Dybbøl-Skolen har valgt målrettet at sætte fokus på medarbejdernes rum og muligheder for at samarbejde og vidensdele, for fælles forberedelse og for trivsel og social kapital. Alt sammen med udgangspunkt i skolens motto: ”Dybbøl-Skolen – et godt sted at være og lære”. Her mener man, at medarbejderne, som er skolens vigtigste ressource, skal have rum og tid til samarbejde, så får man kvalitet og trivsel, som betyder bedre trivsel og læring for eleverne.

Hvis man vil udnytte mulighederne i skolereformen optimalt, kræver det samarbejde på mange niveauer. Samarbejde for medarbejdere indbyrdes og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Fagligt og didaktisk samarbejde og socialt samarbejde. Med lange arbejdsdage og faste tilstedeværelsestimer giver det udfordringer at finde rum til samarbejde i de mange sammenhænge, hvor det er formålstjenligt. Udfordringerne er f.eks. rum til lærer/pædagog-samarbejde, samarbejde i og på tværs af klasser, samarbejde i og på tværs af årgange, samarbejde i og på tværs af afdelinger, samarbejde i og på tværs af fag, samarbejde om enkelt-elever eller grupper. Samarbejde er fornuftigt og nødvendigt, hvis man vil udnytte hinandens kompetencer og videndele, hvilket er en forudsætning for at skabe optimal kvalitet i undervisningen.

På Dybbøl-Skolen tager de udfordringen alvorligt og arbejder målrettet for at indtænke muligheden for medarbejder-samarbejde i alle deres aktiviteter. Nogle af mulighederne er almen kendte, men deres fokus betyder endnu større og endnu flere muligheder.

Skemalagt fælles forberedelse
Når der laves skema på Dybbøl-skolen, laves der derfor parallellægning af fagene i så stort omfang som muligt, hvilket giver mulighed for mindst én ugentlig faglig fælles forberedelsestime (dansk på et tidspunkt og matematik på et andet)

Fast mødedag med tidlig start
Tirsdag er prioriteret som fast mødedag fra kl. 14.00, hvor alle eleverne får fri (hvilket betyder en længere dag for elever og lærere på mellemtrinnet og i udskolingen på en anden ugedag (måske kl. 16.00).

Årshjul som bærende værktøj
Inden skoleårets start laves der et årshjul for hele skolen, hvor alle kendte aktiviteter så vidt mulig lægges ind i en kalender. Tirsdagene bliver derved udnyttet optimalt med datofastsatte samarbejdsmøder, årgangsvis, afdelingsvis, fagudvalg. Forudsigelige aktiviteter ud over kl. 17.00 er derfor også kendte. Også de 4 årlige pædagogiske personalemøder og de 40 udviklings-timer, f.eks. pædagogiske arrangementer eller pædagogisk weekend, der tildeles den enkelte lærer jævnfør skolens administrationsgrundlag.

De enkelte afdelinger laver tilsvarende årshjul, hvilket giver overblik, gennemskuelighed og forudsigelighed.

Pædagogisk weekend
Når der planlægges pædagogiske arrangementer indtænkes altid en grad af mulighed for samarbejde. Medarbejderne skal have mulighed for at blive konkrete, og - hvis det er optimalt -forberede aktiviteter, som har sammenhæng med det pædagogiske emne.

3 fællesdage inden elevernes skolestart
Inden eleverne møder ind efter sommerferien er der planlagt 3 arbejdsdage med fælles inspiration, fælles udvikling og altid med mulighed for fælles forberedelse eller gensidig inspiration og videndeling. F.eks. til emneuge i uge 41, venskabsbånd, læringsportal-implementering (MeeBook).

Tid til medarbejdere til kollegasparring og vejledning
Hver medarbejder har fået tildelt en pulje timer til kollegasparring og vejledning, som er til fri afbenyttelse. Derudover arrangerer skolen en masse sociale arrangementer, såsom gåture (personaleudflugt) ved skoleårets start, uformel smalltalk og garanti for relations-dannelse, hvilket gør samarbejde lettere, en fast årlig social aktivitet, i år ”madlavning i det sønderjyske køkken” afdelingsvis. Endeligt sørger skolen for, at der er økonomi til hvert team til sociale arrangementer.

Venskabsklasser
På Dybbøl-Skolen har klasserne også venskabsklasser (0.-5., 1.-6., 2.-7., 3.-8. og 4.-9.). Hver tirsdag i 3. lektion er der en bevægelsesaktivitet, som medarbejderne fra den ene årgang planlægger og gennemfører, mens den anden årgangs medarbejdere (lærere, pædagoger m.fl.) så har mulighed for at mødes og samarbejde. Ugen efter er det så den anden årgangs medarbejdere der har eleverne, mens den anden årgangs medarbejdere samarbejder.

Obligatorisk Kor/projekt for mellemtrinnet
På mellemtrinnet er der en skemalagt time, hvor 4. og 5. årgang (ca. 150 elever) har obligatorisk kor. Det er musiklærerne, der har opgaven, mens 4. og 5. årgangs medarbejdere har samarbejdstid. 6. årgang har projekt-time.

Konfirmationsforberedelsen er parallel
Konfirmationsforberedelsen, som tidsfastsættes sammen med distriktets præster, er så vidt muligt parallellagt for alle deres 7. klasser. Der er lavet en årskalender med timer, dels faste timer, dels hele dage i skoletiden. Det betyder mulighed for teammøder og samarbejde for 7. årgangs medarbejdere, når eleverne er til konfirmationsforberedelse.

Mulighed for rum til samarbejde tænkes ind i alle skolens aktiviteter

Det er kendt at, der er en positiv sammenhæng mellem en høj kvalitet af lærernes samarbejde og elevernes karakterer ved de afsluttende prøver i 9. klasse i dansk og matematik. Desuden at der er en positiv sammenhæng mellem en høj kvalitet af lærernes samarbejde og lærer- og elevtrivsel. (SFI rapport: Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen, 2011) På Dybbøl-Skolen mener de, at de gør en god skole endnu bedre ved at skabe rum til samarbejde på så mange niveauer som muligt.

Deres lærerforberedelseslokaler har f.eks. alle tilknyttet mødefaciliteter.

"Gennem samarbejde, videndeling og social kapital opnår vi, at den enkelte medarbejder får mulighed for sparring og kollegial støtte, hvilket betyder en højere kvalitet. Det, at den enkelte medarbejder aldrig står alene, er afgørende for at skabe de bedste muligheder for elevernes læring. Gennem en målrettet indsats for bedre vilkår for samarbejde lykkes vi med, at gøre vores skole et godt sted at være og lære, hvilket betyder en særdeles god trivsel og et rigtig højt læringsniveau, først og fremmest for Dybbøl-Skolens elever, men sandelig også for medarbejderne."

Det kan alle skoler opnå, når blot man har fokus på samarbejdsvilkår, mener skolens repræsentanter. Rum til samarbejde, det vil Dybbøl-Skolen gerne være inspirator til. På Dybbøl-skolen er elevernes resultater også væsentligt over landsgennemsnittet. De ligger højt på landsplan og på en førsteplads i kommunen, når det gælder faglighed og trivsel. Den seneste trivselsmåling blandt personalet på Dybbøl-Skolen viser tilsvarende en høj grad af trivsel.

 

Skolens hjemmeside; http://dybbol-skolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

æble
26.09.17
12 skoler 2017 (Frederiksberg)
Systematisk åben skole for hele skolevæsenet på Frederiksberg (12 skoler). I Frederiksberg Kommune arbejdes der med matrix for åben skole. Dvs. en...
30.01.18
Indeklima og fagligt udbytte
En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen