Dyvekeskolen 2018 (København)

 • Dyvekeskolen i morgengry

Dyvekeskolen 2018 (København)

Ro, rammer og rare relationer - tryg og relationel klasseledelse på Dyvekeskolen. På Dyvekeskolen er relations arbejdet i centrum på alle klassetrin. Det er vigtigt, at alle elever oplever en tryg og fagligt udviklende skolegang. Positive og sunde relationer mellem skolens personale og elever er helt grundlæggende for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling på Dyvekeskolen.

Positive og sunde relationer mellem lærere/pædagoger og elever, mellem elever og et godt klassemiljø, opstår nødvendigvis ikke af sig selv. Etablering, udvikling og konsolidering af relationer kræver en professional tilgang og relationelle kompetencer hos vores pædagogiske personale.
Dyvekeskolen har siden 2016 arbejdet systematisk med relationel klasseledelse og udvikling af relation- og klasseledelseskompetencer for personalet i indskolingen og mellemtrinet. 

Der er arbejdet med:

 1. Velkomsthilsen når eleverne kommer ind i klasselokalet
 2. Fælles rutiner ved opstart af undervisningen
 3. Tydelig klasseledelse
 4. Vejledning og støtte i udvikling af personalets relations- klasseledelseskompetencer

Velkomsthilsen når eleverne kommer ind i klasselokalet
På skolen hilser man på eleverne om morgen og efter frikvarteret ved at give hånd til alle elever inden de kommer ind i klassen. Læreren/pædagogen ser eleven i øjnene, og byder eleven velkommen og ser og mærker hvordan eleven har det. Hvis nogen ser triste ud, får de ekstra opmærksomhed og læreren/pædagogen finder frem til hvordan humøret kan blive bedre. 

Vi er optaget af en tæt kontakt med eleven gennem øjenkontakt og smil. Det giver eleven en oplevelse af at blive set, og føler sig velkommen og værdifuld. Hvilket er med til at øge elevens motivation for læring.

Fælles rutiner ved opstart af undervisningen
I indskolingen har vi skabt fælles rutiner når skoledagen begynder.

Dette har vi gjort fordi vi tror på at genkendelighed, forudsigelighed og fast rutiner skaber dels overblik over hvad der skal ske, hvilket er vigtigt for en elev i indskolingen, men det er også med til at skabe mere ro i vores klasser.

Derudover er der indført lytte- og klasseregler som er ens i alle klasser.
Fælles morgenrutiner:

 • Læreren/pædagogen er i klassen kl. 7.50, klar til at tage imod eleverne.
 • Forældrene siger farvel til deres børn i skolegården, medmindre de har en besked til læreren/pædagogen. Dette giver ro på skolens gange og styrker elevernes selvstændighed.
 • Efter at eleverne er budt velkommen af læreren/pædagogen går eleven ind i klassen og sætter sig på sin plads. De første 10 minutter er stille tid, hvor eleven gør sig mentalt klar til skoledagen begynder. Dette sker med stille musik og arbejde i elevens morgenmappe, hvor en opgave kunne være at farvelægge en tegning elle læse i en frilæsnings bog.
 • Efter stilletiden er overstået gennemgår læreren/pædagogen dagens program.

Tydelig klasseledelse
For at vores elever kan opleve en tryg og udviklingende skolegang, skal vores pædagogiske personale kunne sætte klare og tydelige rammer for undervisningen og de aktiviteter som foregår i klassen. Dyvekeskolens pædagogiske personale praktiserer klasseledelse på forskellige måder, alt efter elevernes alder, sammensætning og faglighed.

Én handling er dog gennemgående, og det er måden hvorpå vi får elevernes opmærksomhed.

Skolen bruger sætningen ” Alle ser på mig” som en måde at få opmærksomhed på og skabe ro i klassen. Sætningen siges i en venlig tone og med et smil. I begyndelsen skal det gentages en del gange, men efterhånden bliver det en rutine og det er med til at skabe et trygt læringsmiljø i klassen.

Vejledning og støtte til udvikling af personalets relations- klasseledelseskompetencer

Vi har siden 2016 haft fire relationsvejledere, som med udgangspunkt i teori fra den anerkendende pædagogik, elementer fra Marte Meo metoden og vores egne praktiske erfaringer, udvikler, støtter og vejleder vores pædagogiske personale i at styrke deres relations - og klasseledelseskompetencer.

Et vejledningsforløb består af 6 - 8 sessioner hvor fokus er på relations og klasseledelseskompetencen. Et centralt element i vejledningsforløb er at lærerne bliver filmet af skolens relations vejledere. Her får læreren eller pædagogen hjælp til at reflekterer over deres egen praksis og støtte til at udvikle deres relations - og klasseledelseskompetencer.

Et vejledningsforløb tager udgangspunkt i den enkelte lærer eller pædagogs kompetencer. Men målet er det samme, hvilket betyder, at de lærere og pædagoger som har været igennem et vejledningsforløb, kan gå ind i hvilken som helst klasse og skabe ro ved hjælp af de forskellige praktiske værktøjer som de har fået gennem vores relationel klasseledelsesforløb.

På Dyvekeskolen skal alle elever have en skolegang, som er præget af tryghed, trivsel og udvikling.
Det er skolens erfaring, at fokus på tryg og relationel klasseledelse: 

 • Får flere elever til at føle sig set og hørt i skolen
 • Styrker relationen indbyrdes mellem elever og mellem skolens pædagogiske personale.
 • Inkludere flere elever i klassefællesskabet
 • Skaber bedre læringsmuligheder for eleverne
 • Styrke elevernes trivsel

Gennem interne evalueringer udvikler vores relations vejledere deres praksis og bliver dermed endnu mere skarpe på hvordan vi kan vejleder og støtte vores pædagogiske personale. Vi tror, at andre skoler også kan få gavn og blive inspireret af denne måde at arbejde med lærernes og pædagogernes relations- og klasseledelses kompetencer på.Vi vil derfor meget gerne dele ud af vores erfaringer. 

Skoleleder Marck Tønnesen

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.