Buskelundskolen (Silkeborg)

  • luftfoto

Buskelundskolen (Silkeborg)

På Buskelundskolen har alle elever en E-portfolio. Portfolien er udviklet i samarbejde med dagsinstitutionen, dagplejere og vuggestue, der ligeledes bruger den.

Den digitale portfolio er barnets ”egen bog”, som følger barnet fra vuggestue/børnehave helt til dimission. E-portolien fungerer som “barnets stemme” og indeholder det, som barnet er optaget af. Der kan være mange ”data”/artefakter så som billeder, lydoptagelser, filmoptagelser, fortællinger, referater m.m. af både faglig, social og personlig karakter, som barnet udvælger i hverdagen. Alle opsamlede ”data” lagret i ”workcasen” og barnet flytter nemt ”data” op i ”Showcasen”, som deles med andre. E-portfolien er således samtidig et delingsværktøj, der muliggør at lærere og forældre kan kommentere de artefakter og data, som eleven lægger i sin E-portfolio.

En rød tråd gennem barnets skolegang
E-portfolio fungerer som en rød tråd gennem barnets skolegang, der dokumenterer samt monitorerer barnets læring, rettetheder og udvikling. Det hjælper dermed barnet på vej mod at få øje på næste udviklingszone.

I et dynamisk samspil med andre elever, lærere, pædagoger og forældre bliver eleven dermed den primære aktør i dets egen lærings- og dannelsesproces – godt støttet af de voksne omkring sig. E-portfolio er en integreret del af hverdagen på Buskelundskolen og er en kobling mellem skolens forskellige læringsrum. E-portfolien er også et vigtigt redskab i skole-hjemsamtalen, hvor den muliggør at ”barnet sidder for bordenden af sit eget læringsliv”.

E-portfolio udgør sammen med udviklingsplanen (UVP), Buskelundskolens svar på den obligatoriske elevplan. På denne måde har de skabt en velintegreret praksis omkring E-portfolio i hverdagen.

Elevens alsidige udvikling​
Elevens alsidige udvikling - Folkeskolelovens § 1 Elevinddragelse Hvad har udviklingsforløbet betydet for elevernes læring, trivsel og dannelse, og hvordan har i registreret disse effekter?

På Buskelundbogen har de ikke lavet en decideret effektmåling af E-portfolien. Men de har af flere omgange fået evalueret arbejdet med elevernes læring – socialt, fagligt og personligt – i forbindelse med evalueringen af Buskelundskolens samlede indsats med både E-portfolio, elevsamtaler, aldersintegrerede klasser samt udviklingsplan. Rapportens hovedkonklusion var:

Samlet set kan det konkluderes, at elevernes faglige niveau og medarbejdernes trivsel er forbedret i perioden 2010 til 2013, hvor Nye Fællesskaber er blevet indført.
Samtidig er elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed med skolen den samme efter indførelsen af Nye Fællesskaber.

Den samlede rapport kan ses på folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/buu/spm/165/svar/1231065/1502289.pdf.

En velintegreret del af Buskelundskolen
E-portfolio er som beskrevet en velintegreret del af Buskelundskolens måde at arbejde med læring og trivsel på. Skolen havde i mange år arbejdet med en analog portfolio ”Min egen Bog”. Ved overgangen til megen læring på digtiale platforme samt ønske om enkel deling og kommentering fik skolen udviklet en APP og et Web-sted, således at eleverne nemt kan tilgå deres E-portfolie hjemme, udenfor eller på skolen og samtidig med, at de voksne omkring barnet nemt kan se data i elevernes E-portfolio.

Buskelundskolen har arbejdet med portfoliepædagogik i mange år
Buskelundskolen har arbejdet med portfoliepædagogik i mange år. I starten skyldtes især overgangen fra børnehave til skole samt et meget tæt samarbejde mellem skole og daginstitution, at netop denne tilgang gav mening i forhold til at ”tage udgangspunkt i den enkelte elev”.

Ideen med den digitale portfolio opstod på Buskelundskolen for flere år siden, som en drøm om at lette dataopsamling og delingsprocesser samt elevens ejerskab. Ideen blev først udviklet i samarbejde mellem engagerede lærere, pædagoger og skolens ledelse. Da eksisterende platforme ikke kunne tilfredsstille skolens ønsker formulerede de et projekt og ansøgte Silkeborg Kommune om medvirken. Dette fik de ja til og ved hjælp af kommunale IT-folk og konsulenter fra Rambøll blev et udbudsmateriale udarbejdet med alle pædagogiske og tekniske kravspecifikationer.

Skolen sendte udbudsmaterialet i licitation i 2014 og firmaet Webstream vandt licitationen og påtog sig arbejdet med udviklingen af APP og Web-udgaven til PC. Forløbet blev langt, men i et konstruktivt samarbejde fik skolen udviklet dette helt nye og unikke værktøj, som de ”gik i luften” med i efteråret 2015.

Vejledning til andre:

Buskelundskolens E-portfolio er udviklet over en længere årrække ud fra erfaringer med portfoliemetoden. Derfor vil et kendskab til potfoliemetoden være en fin forudsætning for elevernes, lærernes, pædagogernes og forældrenes brug af værktøjet. Omvendt er E-portfolien så enkel og intuitiv, at brugere på lige fod med Facebook og andre sociale medier hurtigt vil se mulighederne og værdien.

Skolen anbefaler at involvere hele skolen med bestyrelse, ledelse og medarbejdergruppen i beslutningen og sidenhen implementeringen.

De anbefaler også at starte med elever på nogle af de ældre årgange, fx 5.-8. årgang og lade dem bruge værktøjet sammen med deres lærere. Eleverne er her ofte kreative og nysgerrige, og de vil som frontløbere kunne bruges efterfølgende i de mindre klasser til at lære fra sig i brugen.

Det er meget vigtigt at være opmærksomme på to centrale forhold:

  • Eleverne skal bruge den og putte noget i portfolien løbende. Det skal de opfordres til og lære.
  • De voksne skal bruge den: Kikke i den, samtale med eleverne om det, kommentere på det og dermed inddrage det i hele undervisningen læringsflow.
     

Se video her

 

Skolens hjemmeside, http://buskelundskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.