Broager Skole 2017 (Sønderborg)

 • skole

Broager Skole 2017 (Sønderborg)

På Broager Skole arbejder de med Peer learning i praksis – gymnasieelever og folkeskoleelever lærer af hinanden og af at prøve matematiske repræsentationer på egen krop i det læringsmiljø, de finder i Universe Science park.

Med udgangspunkt i det matematisk kompetenceområde – modellering – der typisk volder begge grupper forståelsesmæssige vanskeligheder, søges fagstoffet udfoldet gennem elevernes egne eksperimenter og iagttagelser – ikke som laboratorieforsøg, men gennem konkret oplevede fænomener i ægte læringsmiljøer uden for skolen. Det at eleverne samarbejder på tværs af skoleniveauer styrker overgangen for begge parter.

Samarbejde mellem Alssundgymnasiet og Broager Skole
Samarbejdet mellem Alssundgymnasiet og Broager Skole har til formål at bygge bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, således at eleverne får en mere sammenhængende opstart på ungdomsuddannelserne. I første omgang har samarbejdet betydet observation af hinandens (matematiklærernes) undervisning på de respektive skoler, gennemført i skoleåret 2016/2017. Denne observationsrunde ønskes gentaget i skoleåret 2017/2018 og 2018/2019.

Samarbejde om et matematikfagligt projekt
Derudover er vi i gang med at udvikle et årligt tilbagevendende koncept, hvor 9. årgangs elever og 1.g klasser samarbejder om et matematikfagligt projekt inden for emnet ”Funktioner og sammenhænge”. Projektet har til formål at øge elevernes glæde ved og motivation til at arbejde med faget matematik gennem modellering.

Matematisk konkurrence
Projektets omdrejningspunkt er en konkurrence, hvor det gælder om at lave de bedste modeller af forskellige aktiviteter i Universe Science park. Eleverne inddeles i grupper af 5-6 personer på tværs af skolerne og skal sammen opstille modeller for udvalgte aktiviteter.

Der lægges i vurderingen vægt på, hvor godt eleverne anvender og forstår forskellige fysiske størrelser, og om de via matematik kan modellere en forklaring/argumentation for de udvalgte aktiviteter.

 • Aktiviteter, der fx kunne modelleres i Universe:
 • Vandraketter (vandmængde som funktion af flyvelængde, tryk som funktion af flyvelængde)
 • ​Segways (tid som funktion af antal omgange på banen, find gennemsnitskøretiden for gruppens medlemmer, to grupper kunne dyste mod hinanden - dog uden at køre mod hinanden samtidigt, sammenhæng mellem tophastighed og omløbstid, tid/hastighed mellem to punkter som funktion af vinkel på styr - fremaddrift)
 • Sky Trail (tid som funktion af afstand, stykvis lineære funktioner, svævebanen - vægt som funktion af hastighed)
 • 5D (puls som funktion af tid, bliver man mere hærdet jo flere gange man prøver og er det ens for alle gruppens medlemmer?)
 • Virtual reality (puls som funktion af tid, bliver man mere hærdet jo flere gange man prøver og er det ens for alle gruppens medlemmer?)
 • ”Hamster hjul” (tid eller omgange som funktion af antal bolde pr. minut)

Forskellige funktioner der vil kunne komme i brug:

 • Lineære funktioner,
 • Andengradsfunktioner
 • Ligefrem proportionale funktioner
 • Omvendt proportionale funktioner
 • Eksponentielfunktioner

Derudover ønskes der arbejdet med grafisk afbildning og regressionsanalyse.

Udvikling af plan og udførelse af målinger
Grupperne samarbejder i uge 40 i matematiktimerne via fx Skype, mail ect., hvor de skal opstille en plan for, hvilke aktiviteter de vil modellere, hvilke materialer de skal bruge samt hvilke fysiske størrelser, det er nødvendige at måle på. Dette sker under kyndig vejledning af lærere fra både Alssundgymnasiet og Broager Skole.

Fredag i uge 40, den 6. oktober 2017, kører alle eleverne med bus til Universe Science park, hvor de udfører deres målinger. Grupperne kan anvende forskellige devices, gerne deres egne, fx mobilen, til at filme og måle forskellige fysiske størrelser. Evt. kan der suppleres med digitale dataopsamlere og actionkameraer.

Grupperne efterbehandler i den efterfølgende uge, uge 41, de indsamlede data. Hver gruppe skal til den aktivitet, de udvælger lave en videopræsentation, hvor de viser en videooptagelse af aktiviteten samt en graf med tilhørende funktionsforskrift(er). Afslutningsvis skal de vurdere modellernes gyldighed og eventuelle fejlkilder.

Vindergruppen udpeges af repræsentant fra Universe Science park.

Præmieoverrækkelsen foregår på AGS, gerne med pressedækning.

Projektets udvikling
Tanken er at projektet senere også skal rumme samarbejde med andre folkeskoler og ungdomsuddannelser i Sønderborg kommune, således at der konkurreres på kryds og tværs af de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Nye veje med det mål at løse et kendt problem
Alssundgymnasiet har gode erfaringer med peer learning fra tidligere samarbejder omkring fx sciencetemaer, men matematikområdet er ikke prøvet før i denne form. Samarbejdet drager derved nytte af tidligere erfaringer, og går nye veje med det mål at løse et kendt problem, da det i mange sammenhænge er kendt, at der for eleverne er en forståelsesmæssig barriere i skiftet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Folkeskoler i Sønderborg Kommune har med de sidste to års uddannelse af matematikvejledere til alle folkeskoler et ideelt grundlag for at få erfaringerne fra samarbejdet udbredt til gavn for flere elever. På Broager Skole er der uddannet tre vejledere – én til hver skolefase – og der samarbejdes intenst.

 

Skolens hjemmside; http://broagerskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.