Borgerskolen 2018 (Høje Taastrup)

  • æble og bøger

Borgerskolen 2018 (Høje Taastrup)

Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de er hovedaktører. Der er de voksne, der bliver medinddraget! Børnenes læringsproces bygger på en læringszonetænkning, der samtidig også skal danne det didaktiske fundament for det kommende læringslaboratorium.

I de kommende år skal børnene i Høje-Taastrup Kommune arbejde med innovative projekter. Børnenes nysgerrighed og skabertrang skal dyrkes gennem projektbaserede læringsforløb. I projektforløbene skal børnene arbejde med deres fag på nye motiverende måder, der giver mening for dem, dér hvor de er.

Børnene i HTK skal have de allerbedste muligheder for kunne klare sig godt og trives i et samfund, der vil se helt anderledes ud, stille andre krav og give helt andre muligheder, end samfundet i dag. Derfor vil Borgerskolen i de næste tre år sammen med de øvrige skoler i kommunen udvikle nye læringsformer og projektforløb med fokus på ”det 21. århundredes kompetencer”: Kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og kollaboration- kombineret med et stærkt fagfagligt fokus.https://www.htk.dk/Borger/Skoler-uddannelse/Fremtidens-skole/Hvad-er-innovative-projekter.aspx 

At eksperimentere med teknologier og læringsressourcer
På Borgerskolen ønsker de, at børnene og det pædagogiske personale - i samarbejde med skolens vejledere – kan eksperimentere med teknologier og læringsressourcer i autentiske, innovative læringsforløb i skolens kommende læringslaboratorium. Læringslaboratoriet fungerer også som et Pædagogisk Læringscenter (PLC), hvor der skabes rum for refleksion og praksisnær kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.

Laboratoriet er etableret ud fra en læringszonetænkning.
Der er udvalgt en 5. klasse, som skal arbejde i og med 5 forskellige læringszoner (formidling, udvikling, fordybelse, produktion og feedback). De skal designe og etablere de fysiske rammer, som de mener skal være til stede i et optimalt læringsmiljø for hver af de 5 zoner.

Vi har afsat 1 lektion om ugen til arbejdet med børnene. Dette kan dog ændres, hvis vi kan se behovet for det. Derudover bruger vi 2-3 lektioner til forberedelse om ugen.Vi vil også i forløbet lave en blog og en Facebook side, så processen kan følges.

Børnene kommer både til at arbejde individuelt, i grupper og hele klassen sammen.

Kort præsentationsfase 
Her får børnene præsenteret opgaven, de får rammerne for forløbet og de får præsenteret viden om læringszonerne. 

Undersøgelsesfasen
Børnene skal herefter søge viden og producere ny data/ny viden. Det sker ved, at de skal vurdere, anvende og fortolke den eksisterende information. Her er kritisk tænkning i form af videnskonstruktion den helt centrale del af læringsaktiviteten.  IT og læringskompetencerne bliver inddraget som understøttende værktøj til bl.a. til at indsamle og behandle date. Vores mål er, at børnene gennem refleksion om egen læring, bliver bevidste om hvordan man kan drage nytte af læringszonerne. De vil her skulle inddrage skolens PLC-medarbejdere i et samarbejde om vidensdeling og idégenerering. I denne fase får de bl.a. mulighed for at gå ud og undersøge, hvordan læringszonerne er fortolket i det fysiske rum andre steder.

Udviklingsfasen
Her skal børnene arbejde dybere med idégenerering som enten kan lede tilbage til en ny undersøgelsesfase eller videre til idéudvælgelse. Under idéudvælgelsen skal de begynde at arbejde på skitser og forskellige prototyper. Her skal børnene også bruge kompetencen kritisk tænkning ved at bruge deres forforståelse til at bygge ny viden op. Kreativiteten er også særlig væsentlig i denne fase, da de her starter processen omkring deres endelige produkt op. Målet er, at de her skaber en forståelse af, at man kommer igennem faserne flere gange, for at skabe det bedst mulige produkt i sidste ende.

Produktionsfasen
Her skal børnene realisere deres idéer gennem konkrete prototyper, præsentationer, målrettet formidling, kampagner eller lignende. Her skal de igen bruge kompetencen kreativitet, da de for alvor skal afstemme produktets udformning med brugernes krav for at kunne skabe reel værdi.

Præsentationsfasen
her præsenterer børnene deres produkter. Pitch!

Feedbackfasen
Børnene får løbende feedback i processen, men skal også afslutningsvist have en overordnet feedback på hele deres proces og deres produkt. Kritisk tænkning gennem selvevaluering er særlig vigtig i forhold til de stillede krav og ansvar for processen samt deres egen læring. Kollaboration er også i høj grad i spil her og kan foregå på flere måder og flere niveauer gennem hele forløbet. Børnene lærer gennem processen at både give og modtage feedback gennem struktureret processer.

Vi har allerede indtænkt flere konsulenter og samarbejdspartnere, både internt og eksternt, som børnene vil kunne inddrage i deres processer. Vi har også kontakter til inspirationskilder, som vil kunne bidrage.

Læringszonetænkningen lægger op til mange forskellige arbejdsformer, hvilket vil give alle børnene mulighed for at byde ind på deres niveau.

Vi ønsker at skabe et læringslaboratorium, hvor børnenes og det pædagogiske personales læring og motivation har de mest optimale muligheder for at lykkes. Børnene bliver hovedaktører i etableringen af læringslaboratoriet, og de voksne bliver således medinddraget, når det er relevant for børnenes læringsproces.

 

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.