Sydmors Skole og Børnehus 2018 (Morsø)

Sydmors Skole og Børnehus 2018 (Morsø)

"Når bogstaverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdagen og fremmer læringen for elever med dysleksi

At være ordblind/dyslektiker kan være et svært vilkår for et barn igennem et skoleforløb. Et vilkår der kan hæmme elevens læring og krænke selvværdet.  Det vilSydmors Skole og Børnehus ikke være tilskuere til. Alle elever skal have de bedste forudsætninger for faglig og social udvikling, og alle elever skal opleve læse-  og skrivelyst på trods af dysleksi.

Skolen har derfor udviklet en omfattende praksis for undervisning af elever i læse-og/eller skrive vanskeligheder. Skolens praksis omfatter alle voksne rundt om eleven, både forældrene og de professionelle samt eleven selv. 

Praksis er som følger:

Ordblinderisikotesten gennemføres i børnehaveklasserne i juni måned (i et samarbejde mellem børnehaveklasseleder,  læsevejleder og evt. kommende dansklærer). Testen giver en indikation på risikoen for udviklingen af ordblindhed hos det enkelte barn. Formålet med testen er at give børnehaveklasselederen, læreren og læsevejlederen viden, så man kan sætte målrettet ind fra starten af 1. klasse med tiltag, der forebygger eller reducerer vanskelighederne. De elever, der viser sig i risiko for ordblindhed, testes igen 2 gange i løbet af 1. klasse.

Hvis en elev på trods af målrettet og systematisk indsats fortsat har alvorlige læse- og/eller skrivevanskeligheder, gennemføres ordblindetesten – oftest i slutningen af 3. klasse eller i 4. klasse.  Det er læsevejlederen, der tager testen, ligesom det er læsevejlederen, der formidler testresultatet til eleven, forældrene samt elevens lærere.

Handleplan:

  • Når en elev er testet dyslektisk, påbegynder eleven et kursus, hvor der undervises i brugen af App-Writer, diktering og scanning. Kursets formål er at sikre, at eleven er selvhjulpen udi hjælpemidler. Kurset opfølges hvert skoleår.
  • Der afholdes 3 skole/hjem-møder det første skoleår, hvor eleven er testet som værende dyslektiker (efter 3, 6 og 9 måneder) med henblik på at sikre, at eleven bliver i stand til at deltage i den almindelige undervisning på lige vilkår med de øvrige elever ved hjælp af de kompenserende IT-tekniske hjælpemidler, som skolen stiller til rådighed. Forældrene undervises i brugen af App-Writer, så de kan understøtte læringsprocesser hjemme og har de fornødne kompetencer hertil. Efter det første år afholdes møderne efter behov. Læsevejlederen er tovholder og koordinator i forhold til indkaldelse til møderne.
  • Læsevejlederen udarbejder sammen med dansk- og klasselærer en handleplan for eleven. 
  • Såvel elevens dansklærer som de øvrige faglærere skal implementere de IT-kompenserende hjælpemidler i den faglige læse- og skriveproces, således at eleven kan følge den almindelige undervisning på samme vilkår som de øvrige elever – alle tekster skal foreligge digitalt i alle fag! IT-vejlederen sikrer, at de nødvendige kompetencer er til stede for de implicerede lærere.
  • Elever med dysleksi tilbydes hvert år et læse-/skrivekursus, hvor fokus er på styrkelse af den fonologiske opmærksomhed.

IT-Agenter

Nogle af skolens dyslektiske elever fungerer som ”IT-agenter”. De hjælper f.eks. de yngste elever med at lære at bruge App-writer eller andre computerprogrammer. Agenterne fungerer som hjælpere til forældremøder/forældrekurser om App-writer og andre IT-værktøjer, og de er de første, der får lov at afprøve ny teknik.

App-writer introduceres i 1. klasse på Sydmors Skole og Børnehus.

Børnemøder

Tre til fire gange i løbet af et skoleår afholder skolen ”børnemøder”, hvor de elever, der er testet ordblinde, mødes og deler deres erfaringer om livet med læse- og/eller skrivevanskeligheder. Det kan være om det, der gør ondt, det man er usikker på, og det der driller, men i lige så høj grad gode råd, ideer og inspiration. Skolen oplever, at eleverne er meget åbne over for hinanden på tværs af klasserne, identificerer og spejler sig i hinanden.

Vi kan se, at indsatsen virker. For hovedparten af de dyslektiske elever er det nu muligt at deltage i de aldersvarende tests og klare sig på lige fod med deres klassekammerater. 

Tre ben

Det er afgørende for skolen, at tiltagene i forhold til de elever, der er dyslektikere, går på tre ben:

  1. Styrkelse af fonologien og den fonologiske opmærksomhed
  2. IT-kompensation
  3. Den emotionelle del, der omhandler de følelser og tanker, som kan følge med i kølvandet af læse- og skrivevanskeligheder.

Projektet med de dyslektiske elever rækker langt ud over deres skolegang på Sydmors Skole og Børnehus. Projektet er en succes, når det lykkedes os at højne uddannelsesniveauet og bedre livskvaliteten hos de elever, der møder denne udfordring. Dysleksi skal fremad og for altid være noget man med kyndig vejledning og tekniske hjælpemidler kan fungere med i såvel uddannelsessystemet som i livet.  

Ud fra testsystemet kan skolen se, at indsatsen virker. For hovedparten af de dyslektiske elever er det nu muligt at deltage i de aldersvarende tests og klare sig på lige fod med deres klassekammerater. Skolen vil følge elevernes data for progression nøje i de kommende to år, hvor projektet stadig er i konsolideringsfasen.

Se artiklen Seje ordblinde med selvtillid på Sydmors

Senest opdateret den

10. december 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.