Kongeskærskolen 2017 (Bornholm)

  • bornholm

Kongeskærskolen 2017 (Bornholm)

Luksusdage (Læring Udenfor Kongeskær, Som Udvikler Sammenholdet) - På Kongeskærskolen bliver en fast ugedag brugt til såkaldte luksusdage for klasserne. Luksusdagen er en veltilrettelagt dag med uderumsundervisning, som indeholder et fagligt forløb for det enkelte klassetrin.

Hver 5. uge deltager to klasser (0.+5. kl.,1.+6. kl., 2.+7. kl., 3.+8. kl., 4.+9. kl.). Således at alle elever kommer afsted 8 gange i løbet af skoleåret.

Elevernes trivsel vægtes ligeså højt som fagene
En luksusdag er en veltilrettelagt dag med uderumsundervisning. Dagen indeholder et fagligt forløb for det enkelte klassetrin, som er tilrettelagt ud fra ffm, og et fællesskabsskabende forløb på tværs af de to klassetrin. Det eksplicitte arbejde med elevernes trivsel vægtes lige så højt som fagene.

Anderledes vinkler og fællesskabsfornemmelse 
Luksusdagenes formål er at:.

  • Give anderledes vinkler på folkeskolens fag end traditionel undervisning på skolen.
  • Opleve eksempler på læringsmålsstyret undervisning.
  • Give en større fællesskabsfornemmelse af skolen som helhed.
  • Opdage hvordan skolelærdom er anvendelig udenfor skolens matrikel.
  • Give mulighed for andre tilgangsvinkler til fagene end indeskolen kan og som Åben Skole giver mulighed for at afsøge.
  • Inddrage bevægelse i undervisningen.
  • Opleve at når forskellige faglige kundskaber og færdigheder sættes i spil ændres oplevelsen af natur- og kulturinstitutionerne.
  • Udvide kendskabet til natur og kultur på hele Bornholm. 

Følges op i normalundervisningen
Uderumsundervisningen følges op i normalundervisningen enten af faglæreren, i den understøttende undervisning eller i elevernes faglige fordybelse.
Der samarbejdes med relevante partnere om indholdet forskellige steder på øen, hvor undervisningen skal foregå.

Bank med arbejdsopgaver
På længere sigt vil lærerne i højere grad kunne foretage den slags undervisningsforløb selv, og antallet af undervisningsforløb af denne karakter vil stige. Der er efter det første år oparbejdet en bank med arbejdsopgaver, som er nemme at gribe til i planlægningen og som lærerne har afprøvet selv. Denne bank tænkes yderligere udvidet i det kommende år, således at der vil være opgaver til at hver klasse kan komme ud af huset i natur, kultur eller samfundsliv hver 14. dag, og derved regelmæssigt have undervisning, der er direkte knyttet til det omkringliggende samfund.

Undervisningspraksis ændres og faglige læringsmål opfyldes
Eleverne får gennem undervisningen opfyldt faglige læringsmål – beskrevet ved de forskellige aktiviteter -, samt mål der handler om samarbejde og trivsel.
Ved gennemførslen af disse dage er det desuden et mål, at undervisningspraksis ændres, så der bliver flere praktisk orienterede forløb, der tager sit udgangspunkt i konkrete erfaringer eleverne kan gøre sig i uderummet. Alle lærere og elever på skolen får gjort sig erfaringer med hvilke muligheder uderummet bidrager med til undervisningen. 
Samtidig ønsker vi at, uderumsundervisningen i stigende grad følges op i normalundervisningen enten af faglæreren eller i elevernes faglige fordybelse. Herved sker der en udvikling af aktiviteten, så den i højere grad indgår i den daglige undervisning både i dagene inden og bagefter ved efterbehandling eller videre arbejde med de input, eleverne får på selve luksusdagen.

Bedre sammenhold og læring
Udviklingsforløbet skete før sidste skoleår og blev gennemført i skoleåret 15/16. Forløbet fortsættes i dette skoleår.
Sammenholdet mellem eleverne og klasserne er blevet styrket. Alle eleverne har "luksus-venner". Eleverne oplever også at læring kan foregå på mange måder og mange forskellige steder.
Drømmen er, at de elever, der sidste år startede i børnehaveklassen, vil kunne glædes over denne type undervisning gennem hele deres skoleforløb, og derved opnår en forståelse af, at skolen og den verden, skolen er en del af, hører sammen. Samtidig er det ønsket, at børnene opnår et stærkt tilhørsforhold til hele det bornholmske lokalsamfund og de mange natur- og kulturtilbud Bornholm tilbyder. Den åbne skole skulle gerne styrke elevernes følelse af ejerskab til øen, hvor de bor.
Derfor er der i planlægningen også lagt vægt på, at der gennem hele skoleforløbet vil foregå eksemplarisk og kontinuerlig læring, således at eleverne bliver udfordret, og de vil derfor ikke møde den samme opgave igennem årene med luksusdagene.

Evaluering
Både elever og medarbejdere inddrages i evalueringen af projektet. Dels ved behandling gennem elevrådet og dels ved besvarelse af spørgeskemaundersøgelse og drøftelse på personalemøder. 
Der udarbejdes i slutningen af skoleåret en samlet rapport over projektet, hvor der findes både en kort beskrivelse af projektet, en samlet oversigt over læringsforløbene med læringsmål for hvert enkelt forløb og en opsummering af evalueringen. Rapporten distribueres blandt personalet på skolen, som arbejdsværktøj. 
Ligeledes evalueres projektet med de eksterne samarbejdspartnere, således at vi i de kom-mende år vil kunne implementere et ”livsstærkt” læringsforløb med baggrund i de indhøstede erfaringer fra de to forsøgsår med Luksusdage.

Vejledning til andre
En af de grundlæggende tanker bag projektet er strukturen med venskabsklasser. Projektet ville umiddelbart kunne overføres til andre skoler af samme størrelse, men indholdet skal tilpasses de lokale forhold.
Såfremt projektet skal bruges på større skoler, kræves der større ændringer – både i logistik og samarbejde mellem klasserne.
Projektet har en vis overførselsværdi, idet samarbejdspartnerne gennem projektet får en større forståelse for de krav folkeskolen stiller til dem og ser eksempler på enkelte undervisningsforløb som lever op til skolens formelle krav.

 

Skolens hjemmeside; http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.