Hedehusene Skole 2018 (Høje Taastrup)

  • folkeskole

Hedehusene Skole 2018 (Høje Taastrup)

Innovative elever former fremtiden. Alle elever på Hedehusene Skole arbejder i innovative læringsforløb i to gange seks uger. Det foregår tværfagligt, årgangsvis og i dette skoleår via FIRE-designmodellen. Al undervisning og læring tager udgangspunkt i en problemstilling fra den virkelige verden! Hvem skal hjælpes med hvad og hvorfor? Processen foregår i fire styrede faser: Forståelsesfasen, Idefasen, Realiseringsfasen og Evalueringsfasen.

De innovative læringsforløb er første skridt i retning af at opbygge en skole, der kan danne børn og unge til at være medskabere af en bæredygtig og foranderlig verden samt give dem kompetencer, som vi fra videnskabeligt hold og internationale undersøgelser ved, der vil være brug for nu og her samt i tiden frem, både mht. deres personlige udvikling såvel som for deres kommende professionelle virke.

De innovative læringsforløb på Hedehusene Skole skal samtidig klæde børn og unge på til at kunne agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring med de helt nye udfordringer for mennesket, som denne virkelighed stiller os overfor.

Binder skole og by sammen
Skolen skal gennem de innovative læringsforløb være et lokalt kraftcenter, der binder byen sammen og samtidig binder skolen og læringen til det lokale såvel som det globale samfund. I de innovative læringsforløb er der et udvidet samarbejde med virksomheder, organisationer og lokalmiljø. Det er målet, at skolen gennem de innovative læringsforløb sætter nye standarder for, hvordan f.eks. virksomheder kan indtænkes i den pædagogiske praksis.

De innovative læringsforløb på Hedehusene Skole tager udgangspunkt i det sæt af kompetencer, der betegnes ”det 21. århundredes kompetencer”: Kollaboration/Samarbejde, Kreativitet, Kritisk tænkning og Kommunikation, hvor alle fag forbindes og arbejder sammen i lange kreative og eksperimenterende forløb omkring virkelighedsnære innovationsprojekter.

Et designlaboratorium frem for en traditionel skole
De innovative læringsforløb bliver til et eksperimenterende univers, der minder mere om et designlaboratorium end en traditionel skole, hvor kreativitet, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder er nogle af grundpillerne. Et univers, hvor børn og unge får lov til at bygge, problemløse og ideudvikle i veltilrettelagte læringsforløb, der samtidig møder de uddannelsespolitiske indholdsbestemmelser og fagformål for de respektive fag. Og et univers, hvor børnenes iboende nysgerrighed og skabertrang tages alvorligt og plejes.

Praksisfællesskaber med autentisk læring
Skolens grundlæggende børne-og læringssyn er, at børn lærer gennem deltagelse i praksisfællesskaber. Disse praksisfællesskaber vil altid tage afsæt i et fælles tredje.

Vi tror på, at elevernes forskelligheder er en ressource, som skal udnyttes til gavn for fællesskabet. Vi skal sørge for, at vores børn og unge ikke blot læser, taler og skriver om eksempelvis vedvarende energi. De innovative læringsforløb skal bære præg af, at de undersøger, anvender og skaber – i dette eksempel- vedvarende energi som løsning på det undersøgelsesspørgsmål, de er i gang med at finde svar på.

Det vil være den grundlæggende arbejdsform i de innovative læringsforløb. Såkaldt autentisk læring vil være en af grundpillerne. Elever, lærere og pædagoger skal i alle fag bygge undervisningen op omkring virkelige problemstillinger og arbejde som videnskabsfolk og designere, og dette sker i samarbejde med folk uden for skolen.

 Producent af viden i meningsfulde og værdiskabende projekter
I de innovative læringsforløb er elevrollen ikke blot at være modtager af viden, men at være producent af viden i meningsfulde og værdiskabende projekter. Læreren skal ikke være en alvidende autoritet, der stiller spørgsmål som eleven skal svare rigtigt på, men en guide og en mentor i de innovative læringsforløb.

Det er vigtigt at understrege, at der med innovationsforløbene ikke er tale om traditionelle projekter af et par ugers varighed. I indeværende skoleår er de innovative forløb på 2 gange 6 uger og på sigt længere.Undervisningsforløbene er planlagt af det lærende praksisfællesskab ud fra de faglige mål, der er for de fagområder, der er i spil i det konkrete forløb. Den innovationsmodel, Hedehusene Skole bruger, er FIRE-modellen, som stammer fra bogen ”Innovative elever” af Anja Lea Olsen og Lillian Rohde. 

Mod og kompetencer til at forme fremtiden
Undervisningsforløbet skal vise, at man gennem lange innovative læringsforløb med autentiske problemstillinger og eksterne samarbejdspartnere kan skabe motiverende læring samt give eleverne mod og kompetencer til at forme fremtiden.

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.