Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter 2018 (Albertslund)

 • albertslund

Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter 2018 (Albertslund)

Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter er med i ”Sammen om – sammen i Albertslund”, et kommunalt projekt om genoprettende praksis. Projektets formål er at give alle medarbejdere i Albertslund kommune håndgribelige værktøjer til forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssige konflikter mellem elever, medarbejdere, ledelse og forældre. Værktøjerne skal bidrage til at opretholde/oprette/genoprette gode relationer,styrke den sociale kapital/fremme trivsel, forebygge risikoadfærd og understøtte inklusion.

Med overskriften ”Sammen i – sammen om Albertslund” er alle Albertslunds udskolinger fra dette skoleår i gang med systematisk at arbejde med genoprettende praksis. Projektet er skabt i samarbejde med Albertslunds Kommunal Præventive Enhed og er opstået i SSP-samarbejdet.

Internationale erfaringer
Internationale erfaringer har vist at systematisk brug af genoprettende processer på skoler kan adressere disse udfordringer. Albertslund kommune, har som den første i landet besluttet at teste og implementere metoderne i et fællesskab på tværs af skolerne.

Uddannet i brugen af genoprettende praksis
I skoleåret 2017/18 blev en række nøglemedarbejdere i skoler og klubber uddannet i brugen af genoprettende praksis Disse nøglepersoner/trænerteamet har inden dette skoleårs start undervist alle udskolingsmedarbejdere på de enkelte skoler. Trænerteamet har således tæt kontakt og kan støtte og vejlede i hverdagen.
Konkret betyder det at lærere bevidst arbejder med at støtte klassetrivslen og dannelsen af positive sociale relationer blandt eleverne. Arbejdsmetoderne er bl.a.

 • Samtale i cirkler, hvor sigtet er at fremme den sociale kapital og forebygge uhensigtsmæssig adfærd. Alle i gruppen får taletid og lærer at lytte til hinandens historier. Jo mere man træner samtaler i cirkelforummet i ”fredstid”, jo lettere er den at anvende ved konfliktsituationer.
 • Mægling, hvor medarbejderen etablerer en ikke-dømmende dialog mellem parter i konflikt, eller hvor elever trænes i at kunne facilitere en ikke-dømmende dialog mellem andre elever i konflikt. I selve mæglingssituationen forventes det at alle parter i konflikten bliver mødt af samme spørgsmål. For netop at sikre at alle får mulighed for at fortælle om deres oplevelse og at reflektere over det, da andre, der er involveret i konflikten, haroplevet. Til sidst får parterne mulighed for sammen at finde en løsning til at komme videre.

De spørgsmål alle møder er:

 • Hvad skete dér?,
 • Hvad tænkte du, da det skete?
 • Hvad har du tænkt på siden?
 • Hvem er blevet berørt af det du gjorde?
 • Hvordan har det berørt dig og de andre?, på hvilken måde er de blevet berørt?
 • Hvad har været det sværeste for dig?,
  Hvad synes du der skal ske nu?

Simple spørgsmål- stor effekt
Umiddelbart simple spørgsmål, men med systematisk tilgang giver det stor og reflekteret effekt for implicerede parter. Fælles for værktøjerne er at de kræver gode kompetencer i anvendelsen af anerkendende, affektive og aktivt lyttende kompetencer – som naturligt også er en del af træningen for både mæglere og implicerede.

Vi indstiller projektet til DM i skoleudvikling idet dette enkle kompetenceløft for en skole på fornemste vis kan støtte op om inkluderende og anerkendende miljøer.

Det er IIRP (International Institute for Restorative Practices) som har stået for uddannelsen af de første trænere. De først uddannede trænere har givet viden og træning videre til kolleger, samtidig indgår disse nu i kommunens ressourcebank.

To udskolingsledere fortæller
Lone Brinchmann Jensen udskolingsleder på Egelundskolen, fortæller at de har brugt metoden –Cirkler til fremme af fællesskaber og læring i flere forskellige processer Bl.a. i definition af skolens værdier: På personalemøder og skolebestyrelsesmøder får alle mulighed for at udtrykke, hvad de mener og føler, hvilket giver en god baggrund for en videre beslutningsproces. Metoden er også blevet anvendt ved et møde med eleverne i 9.klasse omhandlende sidste skoledag.: Hvordan har vi det når vi skal sige farvel til noget og nogen vi har kendt i lang tid? Hvordan vil vi sikre os at det bliver en god afsked og en minderig dag?

Udskolingsleder Martin Greve fra Herstedøsterskole har for nylig oplevet den gode effekt, ved at bruge metoden i en konfliktsituation. Han udtaler at løsningen ligger i, at tale åbent og ærligt om det der er sket, stå ved sit ansvar for sine handlinger, erkende sine fejl og prøve at finde hinanden igen. Målet er ikke at splitte og straffe, men at sikre, at alle opståede konflikter behandles ensartet og retfærdigt ud fra en struktureret og anerkendende pædagogisk tilgang, der giver alle de involverede parter en mulighed for at lytte til hinanden i en samtale, hvor der lægges vægt på empati og forståelse for reaktioner og følelser.

Skabe flere bånd og relationer
Med tiden vil GP forhåbentlig være med til at nedbringe både antallet og karakteren af konflikter og skabe flere bånd og relationer for den enkelte. Alle udskolingslærere har været på kursus i genoprettende praksis, som er en måde at håndtere konflikter på og arbejde med elevernes trivsel og sociale klima i klasserne.

Genoprettende praksis bliver en systematisk måde at arbejde på i Albertslund, idet det allerede er planlagt at mellemtrinnet og indskolingen vil tage metoderne til sig, de kommende år.

Vi glædes over at være sammen i – sammen om Albertslund og sikrer at alle vores børn lærer at løse konflikter hvor man indgår i en fair proces. De professionelle omkring børnene er glade for de nye brugbare metoder, de oplever at det fælles sprog og den systematiske tilgang giver bedre muligheder for håndtering og løsning af konflikter.

Ligeledes glæder de sig i Albertslund over at være den første kommune som har taget dette fælles skridt, og samtidig kan projektets erfaringer bruges af andre skoler i Danmark.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.