Skødstrup Skole 2017 (Aarhus)

  • kunst

Skødstrup Skole 2017 (Aarhus)

Kodning, leg og læring i samskabelse på Skødstrup Skole. Kommunen, skolen og skolebestyrelsen har fokus på samskabelse mellem forældre, skole og eksterne. I den forbindelse laves der prøvehandlinger som f.eks.workshops i indskolingen, med fokus på didaktik og kodning. De afholdes af lærer- og pædagogstuderende, samt frivillige fra den lokalt forankrede Coding Pirates (forældre). Lærer og pædagoger deltager de første gange og udvikler på sigt egne forløb inspireret af de foregående workshops med de eksterne som samarbejdspartnere og mentorer. Til kvalificering af processen deltager studerende på et pædagogisk råd og diskuterer digitale kompetencer og didaktik med ledelse, lærer og pædagoger.

Tid og aktører: Gennem 4 uger i efteråret 2017 har der været afholdt 3 workshops af to lektioner, hvor flere frivillige fra den lokale Coding Pirates-afdeling, 7 lærer- og pædagogstuderende fra fællesvalgmodulet ”medier og digital kultur”, en lektor fra pædagoguddannelsen samt en klassepædagog, har stået for 8 forskellige kodningsworkshops for alle klasserne 2 a, 2b og 2d i indskolingen i afd. 400 på Skødstrup Skole ca. 70 børn. (i nedenstående billedemateriale kan de forskellige workshops ses.)

Slut september inviteres Coding Pirates, lærer, pædagoger og andre ansatte til en digifestival på pædagoguddannelsen for på den måde at styrke samarbejdet og dele ud af den erhvervede viden forankret i uddannelsens faglige miljø.

Frivillige skal inddrages i skolens aktiviteter, og det skal gøre gavn og skabe effekt. Det er vigtigt, hvis man som ekstern lægger tid og kræfter i skolens aktiviteter, også kan se en effekt og en værdi for læring og trivsel. Skolen har en vision om at samskabe med forældre og eksterne. Det skaber fællesskabsfølelse og engagement, samtidig med at skolen åbner sig for det omgivne samfund med en undrende og nysgerrig tilgang, hvor forældre og eksterne er en ressource, der kan bruges. En tilgang elevernes læring styrkes af, og som binder undervisningen sammen med erfaringer gjort udenfor skolens hverdag.

De tilhørende lærere og samtlige pædagoger i klyngen er i samarbejde med ledelsen udnævnt til at deltage i arrangementerne. Ligeledes vil der være en fælles diskussion på et pædagogisk råds møde om ”digital dannelse, 21. century skills, udviklingen af UU, støtte til aktiviteter med et inkluderende potentiale” mv.  

De studerende fra valgmodulet er på 6. semester og derfor så langt i deres uddannelse, at de med deres opdaterede faglige viden kan sætte nye begreber og didaktikker på dagsordenen.  Samtidig med at de gennem aktioner i samarbejde med både de frivillige eksperter og de ansatte som gruppe kan forholde sig reflekterende og undrende til eksisterende praksis. 

De ledes af en lektor fra uddannelsen, der giver dem feedback på deres læreprocesser, og som samtidig fungerer som koordinator for forløbet i sin helhed.

Børnenes arena: Den type af medieret legekultur og læringsaktivitet, der sættes i spil ved kodningsaktiviteter som de valgte, tiltaler, motiverer og fungerer i høj grad for de fleste børn, men særligt for den gruppe af børn, der har forskellige typer af fokuserede behov/diagnoser, da kodningens sprog er universelt og stringent. Derfor vil man kunne lave aktiviteter med et inkluderende potentiale for en mangfoldig børnegruppe. Mange af aktiviteterne fordrer samarbejde, samtidig med børnene får et læringsudbytte på faglige emner, såsom matematik, dansk, engelsk, natur- og teknik osv. Deltagelsen med både frivillige, forældre og eksterne samarbejdspartnere, giver derudover også børnene en god normering i aktiviteterne, og muligheden for at se, hvordan de voksne også kan indgå i læringsprocesser med hinanden.     

Digital literacy og kompetenceløft er noget, vi kan gøre sammen. Lærere og pædagoger behøver ikke tage væk fra undervisningen, for at lære nyt. Her bringer vi læringen ind i klasselokalet efter aktionslæringsprincippet. Workshops afholdes, og lærere og pædagoger diskuterer didaktik ud fra de oplevede erfaringer. De får ro og afstand til at være på meta-niveau, mens frivillige står for workshoppen. Erfaringen viser, at dialogen mellem den professionelle i skolen og den eksterne, bidrager til et horisontalt tankesæt. Lærere og pædagoger får ro til at forberede egne forløb, mens workshoppen pågår, der kan eksperimenteres, drøftes og konkluderes, før de selv får førerkasketten. Efterfølgende vil de eksterne være med i undervisningen som mentorer og se sit bidrag komme til live i undervisningen. Det skaber dynamik, lyst til mere og en fællesskabsfølelse, der kan føre mere samskabelse med sig.

Transfer til andre skoler
Hvis den pågældende aktivitet skulle kunne overføres til andre skoler, vil det kræve en forbindelse mellem en skole forankret i ledelsen og det frivillige kodemiljø i lokalområdet (kodeklub dk eller Coding Pirates), samt en uddannelsesinstitution med særligt fokus på digital kultur og didaktik fx pædagoguddannelsen eller læreruddannelsen. Disse er placeret på University College over hele landet. 

En vigtig pointe er dannelse i et digitalt samfund. Eksterne ser en skoles hverdag og lærer, hvad der rør sig. De ser de professionelles hverdag, udfordringer og løsninger. De bringer derfor viden med hjem og kan understøtte dannelsen som skolens forlængede arm. Omvendt kan børnene opleve eksterne have andre tilgange og erfaringer med den digitale kultur og lære af dem.
 

Styrker fællesskab og ejerskab på tværs af skolen
Dette projekt er et af mange, der skal styrke fællesskab og ejerskab på tværs af skolen. Skolen er fokuseret på børnenes læring og trivsel, og herunder ses det samskabende møde mellem skole og hjem som en vigtig brik. Derfor er målet i højere grad at inddrage forældre og eksterne i skolens dagligdag. Den samskabende proces mellem forældre og personale bliver således en måde, hvorpå vi tager fælles ansvar og finder fælles løsninger.

 

Skolens hjemmeside; http://skoedstrup-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.